Po pochylni na kładkę

W związku z …

W związku z zakończeniem budowy kładki na Obozisku oraz brakiem możliwości wjazdu na nią z poziomu ulicy Szarych Szeregów zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o dobudowanie pochylni. Chcemy umożliwienia przedostania się na drugą stronę nie tylko osobom na wózkach inwalidzkich czy rodzicom z wózkami udającymi się do pobliskiego żłobka. Wnioskujemy, aby pochylnia po stronie południowej miała możliwie prostolinijny przebieg, który umożliwi skorzystanie z niej również rowerzystom. Z kolei po stronie północnej uważamy, że nie ma potrzeba budować pochylni a jedynie chodnik, który jednak nie może być dłuższy niż 200 m. Dzięki czemu zostanie spełniony warunek z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie:

Dojście do kładek, o którym mowa w ust. 1, powinno być przewidziane jako pochylnia, a wyjątkowo jako schody, gdy warunki terenowe i brak miejsca nie pozwalają na wykonanie pochylni, pod warunkiem że zapewniono osobom niepełnosprawnym możliwość przekroczenia przeszkody w poziomie w odległości nie większej niż 200 m.

Nasz wniosek jest zbieżny z realizacją wygranej w budżecie obywatelskim asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Szarych Szeregów oraz planami miasta dotyczącymi remontu paku Obozisko.

Radom. Kładka nad ul. Szarych Szeregów. Podkład: geoportal.gov.pl

Zdjęcie satelitarne: geoportal.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *