Masa Krytyczna. Budżetowa. Już w ten piątek

W …

W najbliższy piątek, 30 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na Budżetową Masę Krytyczną! Spotykamy się jak zawsze przy fontannach na placu konstytucji 3 Maja.

Pół godziny przed imprezą (od godziny 17.30) i pół godziny po (od 19) będzie można oddać głos w urnie mobilnej na projekty dotyczące rowerów złożone przez nasze stowarzyszenie do Budżetu Obywatelskiego (nie zapomnijcie dowodów osobistych!)
 

Projekty rowerowe:
– obszar ogólnomiejski, nr projektu: 25.15 – kontrapasy na 33 ulicach
– obszar III, nr projektu: 21.19 – remont drogi rowerowej wokół zalewu Borki
– obszar V, nr projektu: 7.16 – budowa drogi rowerowej wzdłuż Potoku Północnego

Szczegółowy opis projektów:
www.bractworowerowe.ats.pl/bractwo_bo.html

Dajcie znać znajomym, zabierzcie sąsiadów! Nie zapomnijcie o gwizdkach i trąbkach!
Przejazd zabezpiecza radomska drogówka!


Trasa przejazdu


Pokaż trasę Budżetowej Masy Krytycznej na większej mapie

Radom. Budżetowa Masa Krytyczna. Plakat. Critical Mass

Radom bardziej zapylony niż Rzym!

Poniżej przedstawimy uwagi Bractwa Rowerowego do projektów programów ochrony powietrza dla strefy miasto Radom.

Departament Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

ul. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

Dotyczy „Projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom”

Uwagi ogólne

W Radomiu stężenia PM10 przekraczają  stężenia zanotowane w niektórych miastach europejskich: 

Radom – 40,4 µg/m³;
Paryż – 38 µg/m³;
Rzym – 35 µg/m³;
Londyn – 29 µg/m³;
Madryt – 26 µg/m³;
Berlin – 26 µg/m³.

Dlatego też stoimy na stanowisku, że natychmiast powinny zostać podjęte radykalne środki poprawiające jakość powietrza w mieście, tym bardziej, że pyły PM2.5 i PM10 są rakotwórcze, mogą wywołać alergię, astmę oraz stać się przyczyną przedwczesnych zgonów. Niestety z przykrością stwierdzamy, że takich działań nie gwarantuje niniejszy program. Nie określono etapów pośrednich monitorujących postęp prac nad zmniejszeniem zanieczyszczenia oraz nie wymieniono konkretnych działań zmierzających do poprawy sytuacji.

Ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się zagadnieniami transportowymi a w dokumencie stwierdzono, że drugim głównym źródłem zanieczyszczenia pyłami w Radomiu jest właśnie transport  przygotowaliśmy uwagi dotyczące tego zagadnienia. Uważamy, że działania powinny być przede wszystkim ukierunkowane na redukcję używania pojazdów silnikowych. Na ulicach przebiegających przez śródmieście należy zmniejszyć natężenie ruchu pojazdów indywidualnych, winno się również dążyć do ograniczenia ruchu tranzytowego (również wewnątrzmiejskiego) poprzez wyprowadzenie go z centrum i stworzenie sektorów dostępu uniemożliwiających swobodny przejazd pojazdów samochodowych między nimi innymi drogami niż trasami obwodowymi.

W celu ograniczenia uciążliwości ruchu samochodowego w śródmieściu dostępnych jest wiele możliwości:

 • tworzenie stref pieszych oraz ograniczonego dostępu poprzez system automatycznych blokad słupkowych;
 • redukcję miejsc postojowych w centrum miasta z równoczesną budową zbiorczych parkingów na obrzeżach strefy centralnej oraz integracja ich z systemem transport publicznego oraz rowerowego;
 • ograniczenie prędkości poprzez fizyczne środki uspokojenia ruchu;
 • wprowadzenie opłat za wjazd do centrum w zależności od panującego zatłoczenia.

Działaniami prowadzonymi równolegle powinno być zwiększanie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego  –  większa dostępność, system węzłów przesiadkowych, większa częstotliwość oraz zachęcająca taryfa biletowa. Aby zapobiegać  powstawaniu zanieczyszczeń należy także tworzyć korzystne warunków dla komunikacji pieszej. Niestety Program praktycznie o  tym  nie wspomina. 

Uwagi szczegółowe

s. 41
[…]Ponadto proponuje się rozbudowę systemu tras rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową[…]

Wnosimy o zmianę zapisu z „proponuję się” na „nakazuje się”. Ponadto nie tylko tras rowerowych, ale również ułatwień (kontrapasów, skrótów rowerowych, stojaków, itp.) zachęcających do korzystania z roweru. Wnioskujemy również o wpisanie konieczności tworzenia dogodnych warunków do poruszania się pieszo: wyznaczenie wygodnych tras pieszych z osiedli do śródmieścia, zaniechanie likwidacji przejść, tworzenie skrótów pieszych, poprawy bezpieczeństwa. Optymalizacji organizacji ruchu na głównych trasach przemieszczeń pieszych pod kątem wygody ruchu pieszego, a nie samochodowego, jak ma to miejsce obecnie; skuteczne egzekwowanie praw pieszych do wygodnego i bezpiecznego poruszania się po ulicach miejskich, poprzez karanie kierowców jeżdżących po chodnikach i nielegalnie na nich parkujących, a także przekraczających dopuszczalną prędkość jazdy i nieudzielających pierwszeństwa pieszym na przejściach.   

s. 41
[…]Dodatkowo, w celu ograniczenia wzrostu stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 lub ich redukcji, należy podjąć w mieście działania skierowane na redukcję emisji pochodzącej z silników diesla, która jest główną składową pyłu zawieszonego PM2,5 pochodzącego z emisji komunikacyjnej. Będą to przede wszystkim działania związane z wymianą taboru autobusowego komunikacji miejskiej.[…]

W Radomiu na około 130 autobusów będących w ruchu 38 zasilanych jest CNG, a w niedługim czasie przybędzie 16 kolejnych (zakup w ramach funduszu Gazela). Pozostałe autobusy to w miarę nowoczesne pojazdy spełniające normy emisji spalin Euro. Wydaje się, że o wiele większym problem jest tranzyt przez miasto pojazdów ciężarowych oraz emisja pochodząca
z samochodów indywidualnych.

s. 45
[…]2. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej):
– tworzenie systemu płatnego parkowania w centrum miasta[…]

W Radomiu strefa płatnego parkowania niestrzeżonego działa od roku 2008. W związku
z powyższym wydaje się raczej, że działania powinny skupić się na jej utrzymaniu i dalszym rozwoju (np. poprzez jej rozszerzenie czy podniesienie opłat do poziomu, gdzie 20% miejsc  postojowych będzie zawsze wolnych). Obecnie opłaty za postój są zbyt niskie (szczególnie abonamentowe) przez co znaczna część miejsc jest zajętych przez wiele godzin. Odpowiednio wysokie opłaty pozwolą na to, aby strefa płatnego parkowania zredukowała zjawisko poszukiwania wolnych miejsc przez co ruch samochodowy powinien ulec znacznemu zmniejszeniu.

Ponadto wnosimy o dodanie następujących działań:

 • wyznaczenie szybkich, wygodnych i bezpiecznych tras pieszych z osiedli do śródmieścia;
 • budowa systemu roweru publicznego;
 • oparcie sytemu transportu miejskiego w Radomiu na komunikacji tramwajowej;
 • skuteczną penalizację nielegalnego parkowania.

s. 46

[…]6. W zakresie planowania przestrzennego:
– uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 poprzez działania polegające na:[…]

Proponujemy, uwzględnienie również następujących zagadnień:

 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczenia spójnego systemu ciągów pieszych (stref zamieszkania, deptaków, placów centralnych, wygodnych chodników, skrótów i udogodnień dla pieszych);
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wytyczenia spójnego systemu tras rowerowych (wydzielonych dróg rowerowych, pasów rowerowych w jezdniach, skrótów rowerowych);
 • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczenie zielonych pierścieni wokół i w samym Radomiu;
 • w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określenia minimalnych parametrów ilości miejsc parkingowych dla rowerów przy nowoprojektowanych obiektach;
 • w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących budynki wielorodzinne nakazu wyodrębnienia pomieszczeń do przechowywania rowerów przy nowoprojektowanych obiektach;
 •  międzygminne uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mające na celu ograniczenie desygnacji terenów budowlanych w gminach podmiejskich;
 • ograniczenie desygnacji terenów budowlanych w mieście celem ograniczenia zjawiska suburbanizacji;
 • podjęcie działań mających na celu lepsze wykorzystanie terenów śródmiejskich;
 • integrację miejskiej polityki transportowej i osadniczej, mającej na celu zmniejszenie zapotrzebowania transportowego i promocję zrównoważonych środków transportu.

s. 47
[…]Rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego[…] 

W działaniach długoterminowych wnosimy o zapisanie w tym punkcie oparcie sytemu transportu miejskiego w Radomiu na komunikacji tramwajowej.

s. 61
[…]4. Szacunkowe wyliczenie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów zakładanych w programie ochrony powietrza. Czas potrzebny do osiągnięcia celów zakładanych w programie ochrony powietrza został wyliczony z uwzględnieniem wielkości obszaru przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, rozkładu gęstości zaludnienia w strefie, możliwości finansowych, społecznych i gospodarczych podmiotów objętych programem ochrony powietrza, a także uwarunkowań wynikających z funkcjonowania form ochrony przyrody na obszarze strefy. Biorąc powyższe pod uwagę określono termin realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2023 r.[…]

W naszej ocenie jest to zbyt długi okres obejmujący ponad dwie kadencji samorządu. W związku z jego upolitycznieniem bez wyznaczenia etapów pośrednich (co 2 lata) oraz określenia odpowiednich mierników nie będzie możliwe osiągnięcie zamierzonych celów.

Proponujemy przyjęcie następujących mierników:

 • wymiana pieców opalanych węglem na gazowe lub elektryczne [szt.];
 • spadek natężenia ruchu samochodów w śródmieściu [%];
 • wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie miejskim [%];
 • wzrost udziału ruchu pieszego w transporcie miejskim [%];
 • budowa parkingów dla samochodów na obrzeżach [szt.];
 • budowa dróg dla rowerów i innych udogodnień (kontrapasy, pasy rowerowe w jezdni) [km];
 • budowa parkingów rowerowych [szt.].

Uzupełnienie

Ponieważ część zagadnień związanych z redukcją emisji pyłów jest tożsamych z redukcją hałasu wnosimy o uwzględnienie wybranych uwag naszego stowarzyszenia złożonych do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia” (uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 556/2013). Uwagi dotyczą najbardziej obciążonych ruchem ulic:

ul. 25 Czerwca

 • zamiany zewnętrznych pasów ruchu na buspasy i pasy rowerowe w jezdni
 • wprowadzenie fizycznej przegrody uniemożliwiającej tranzyt międzydzielnicowy oraz przeniesienie ruchu na wschodnią obwodnicą śródmiejską (wzdłuż torów kolejowych)

ul. Poniatowskiego

 • uspokojenie ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego przy ul. Broni, likwidację zatok autobusowych. Pojazdy komunikacji miejskiej zatrzymujące się na pasie ruchu wymuszą zmniejszenie prędkości pozostałych uczestników ruchu – brak zatok spełni rolę fizycznego uspokojenia ruchu

ul. Traugutta

 • działanie krótkookresowe: uspokojenie ruchu poprzez budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych

ul. Kwiatkowskiego

 • działanie długookresowe: wprowadzenie fizycznej przegrody uniemożliwiającej tranzyt międzydzielnicowy oraz budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych

ul. Słowackiego (od wiaduktu do Placu Matki Bożej Fatimskiej)

 • uspokojenie ruchu poprzez budowę wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych

Radom. PM10, PM2,5

Rowerem na Air Show. Przygotowania trwają

Już w sobotę na …

Już w sobotę na radomskim lotnisku rozpoczną się pokazy podniebnych akrobacji. Obecnie trwają prace związane między innymi ze zmianami organizacji ruchu oraz organizacją parkingów.

Przypominamy, że dzięki przychyleniu się MZDiK do naszej prośby wszystkie ulice zamknięte dla ruchu są otwarte dla rowerzystów.

Radom. Air Show

Radom. Air Show

Radom. Air Show

Dzięki ZUK przy kasach powstał tymczasowy parking rowerowy

Radom. Parking rowerowy, Air Show cycling parking

Rowerem na Air Show. ZUK zaprasza na bezpłatny parking

Miłośnicy jazdy na …

Miłośnicy jazdy na jednośladach podczas tegorocznych, międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show, będą mogli skorzystać z bezpłatnego parkingu rowerowego. Zostanie on zorganizowany na trawnikach tuż przed budynkiem Kasyna Wojskowego przy ulicy Lubelskiej, czyli w pobliżu bramy wejściowej na teren lotniska.

Rowery będzie można przypiąć do dwunastu tymczasowych stojaków, wykonanych z rur stalowych. Konstrukcja będzie miała wysokość umożliwiającą bezpieczne przymocowanie blokadą antykradzieżową ramy pojazdu do rury. Plac będzie przygotowany na pozostawienie około 200 jednośladów.

Podczas poprzedniej edycji międzynarodowych pokazów lotniczych Air Show parking rowerowy był oddalony od lotniska, dlatego prawdopodobnie nie cieszył się dużą popularnością. W związku z tym zapadła decyzja o zmianie jego lokalizacji. Montaż tymczasowych stojaków rozpoczniemy już w czwartek (22 sierpnia).

Zachęcamy radomian do przyjazdu rowerem na pokazy i korzystania z wyznaczonego parkingu. Rowerzyści będą mogli dojechać pod samo lotnisko – ruch jednośladów będzie dopuszczony na odcinkach ulic tymczasowo wyłączonych z ruchu. Uruchomione specjalne linie komunikacji miejskiej mają bowiem zapewnić dowóz przede wszystkim przyjezdnym z okolic dworca kolejowego i parkingów samochodowych.

Radom. Parking rowerowy, Air Show. Bicycle Parking Air Show

Jazda z miasta! Do Pionek

Na Jazdę z miasta! do…

Na Jazdę z miasta! do siedziby Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach zapraszają 25 sierpnia Salon Rowerowy Rodex, Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” i Bractwo Rowerowe

Po wyprawach do Wsoli i Orońska wracamy do Puszczy Kozienickiej. Spotykamy się o godz. 10, na parkingu leśnym w Kozłowie. Biegnie tamtędy czerwony szlak pieszy zwany Traktem Królewskim. Ma tam też początek leśna arteria prowadząca do Kieszka. Mieliśmy okazję przejechać fragmentem tej wygodnej, szybkiej, szutrowej drogi przy okazji Jazdy do Wsoli.

Nowa arteria w pierwszej części (w Kozłowie) pokrywa się z czerwonym szlakiem pieszym. Potem odbija w prawo i przez okolice Wielkiej Góry wiedzie do Kieszka. Znakomita nawierzchnia pozwala pokonać dystans Kozłów – Kieszek w 30 minut (ze średnią około 20 km/h). Nam pewnie zajmie to nieco ponad 40 minut.

W Kieszku – na samym końcu drogi, po krótkim odpoczynku odbijemy w prawo. Żółtym szlakiem rowerowym dotrzemy do szosy na Kozienice, przekroczymy ją i skierujemy na zielony szlak pieszy. Uchwycenie go pozwoli nam „wdrapać” się na Mysie Górki. Po zjeździe ze wzniesienia znów krótki odpoczynek i asfaltowa część wycieczki przez Adolfin do Sokołów. Tam – przy stacji kolejowej Pionki Zachodnie znów wjedziemy na zielony szlak pieszy, którym dotrzemy przed restaurację Adria. Zanim to nastąpi, chętni będą mogli przejechać się nieco trudniejszą trasą – przez Góry Miłosne. Ta grupa wyjedzie z lasu także przy restauracji. Stąd ostrożnie i w mniejszych grupach przedostaniemy się przez Pionki do siedziby Nadleśnictwa Kozienice przy ul. Partyzantów. A tu, na finał ognisko i upominki od Salonu Rowerowego Rodex.

Poczęstunek podczas tegorocznych edycjach Jazdy mamy dzięki firmom: Mirat, Piekarni Fogiel & Fogiel, napiekanki.pl, stek.net.pl, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców Gepard. Dziękujemy!

By wziąć udział w naszej imprezie trzeba wysłać sms o treści (7dni.jazdasierpien.imienazwisko) na nr 7248. Koszt sms-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). Po wysłaniu wiadomości otrzymacie państwo sms-a zwrotnego, który należy zachować do kontroli podczas wydawania posiłku na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na Jazdę telefon komórkowy. Wysłanie jednego sms-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki oraz poczęstunku. Możecie państwo jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na Jazdę, np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na sms-owe zgłoszenia czekamy do soboty, 24 sierpnia do godz.10.

„Jazda z miasta!” odbędzie się, gdyby padał mały deszcz zapowiadający się na przejściowy. Jeśli opady będą spore sierpniowa edycja przepadnie.

By dojechać na miejsce zbiórki trzeba dostać się na ulicę Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Potem lekki podjazd i o po około kilometrze duży, leśny parking po prawej stronie, czyli miejsce naszej zbiórki. Czekamy kwadrans na spóźnialskich i o godz. 10.15 ruszamy.

Radom. Jazda z miasta. Cycling trip

Konsultacje społeczne projektów programów ochrony powietrza

Zarząd Województwa …

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektów programów ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów programów w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (do 28 sierpnia):

 1. pisemnie na adres: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
 2. ustnie do protokołu,
 3. elektronicznie na adres: srodowisko@mazovia.pl.

Z uwagi na fakt, że jednostka samorządu województwa prowadzi konsultacje jedynie dla konsultacji i nie zależy jej na dobrym poinformowaniu mieszkańców, których dotyczą powyższe programy zamieszczamy tę informację dla mieszkańców miasta. 

Informacja została opublikowana jedynie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Na stronach np. Urzędu Miasta Radom informacji o konsultacjach dokumentu, który przede wszystkim dotyczy miasta, nie znajdziemy. Organizacje i instytucje zajmujące się zanieczyszczeniem powietrza, transportem, zdrowiem itp. nie zostały w żaden sposób poinformowane o rozpoczęciu konsultacji.

Brakuje też otwartej debaty nad programami z mieszkańcami i organizacjami działającymi na terenach poszczególnych miast nimi objętych. Brak zaangażowania władz miast w debatę jest zadziwiający. Konsultacje społeczne to doskonała okazja, by przybliżyć mieszkańcom problematykę zanieczyszczeń powietrza, ich przyczyn i skutków. Niestety, dyskusje odbywają się jedynie w biurach urzędów.

Okres wakacyjny nie służy angażowaniu organizacji i mieszkańców w proces konsultacji. Termin 21 dni – ustawowe minimum – powinien zostać przedłużony przynajmniej do połowy września.

Tryb konsultacji sprawia wrażenie, jakby robiono wszystko by jak najmniej osób i instytucji zaangażowało się w tworzenie tego dokumentu. Mimo wszystko zachęcamy do zapoznania się z projektami programów i przekazywania swoich uwag.

Więcej informacji a także sam program można pobrać pod poniższym linkiem:
http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1808,konsultacje-spoleczne-projektow-programow-ochrony-powietrza.html

Radom. Zanieczyszczenie powietrza. Air polution

Rowerem na Air Show. Ulice otwarte dla rowerów!

W związku z …

W związku z organizacją Air Show zwróciliśmy się do MZDiK z prośbą o dopuszczenie znakami ruchu rowerowego na ulicach zamkniętych dla pojazdów indywidualnych w dniach 24-25.08.2013. Zaproponowaliśmy dodanie tabliczki T-22 (nie dotyczy rowerów) lub stosownych napisów na znakach „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Nasza prośba była tym bardziej zasadna, że ZUK zorganizował tymczasowy parking rowerowy (zobacz >>>) tuż przy wejściu na teren lotniska. Właśnie otrzymaliśmy informację od MZDiK przychylającą się do naszej prośby. W imieniu rowerzystów dziękujemy!

Radom. Parking rowerowy, Air Show

Koszarowa dwukierunkowa dla rowerzystów!

Zarząd Dróg dopuścił …

Zarząd Dróg dopuścił na kolejnej jednokierunkowej ulicy jazdę rowerem pod prąd – brawa i podziękowania! W trakcie planowej przebudowy tej ulicy prosimy o dowieszenie tabliczki T-22 (nie dotyczy rowerów) także pod wcześniejszym znakiem nakazu jazdy w lewo, który nadal kieruje rowerzystów jadących z kierunku ulicy Warzywnej na ulicę Wernera. Ważne jest też dopuszczenie lewoskrętu z ulicy Malczewskiego.

W Radomiu pod prąd możemy jeździć na następujących ulicach:
– Bema
– Jasińskiego
– Koszarowa
– Miła
– Prądzyńskiego
– Rwańska
– Sowińskiego
– Traugutta (kontrapas)

Jeśli chcecie, żeby takie udogodnienia powstały na kolejnych 32 ulicach to zachęcamy do głosowania na projekty Bractwa w budżecie obywatelskim szczegóły >>>

Radom. Jednokierunkowa ulica Koszarowa z dopuszczonym ruchem rowerowym pod prąc

Radom. Jednokierunkowa ulica Koszarowa z dopuszczonym ruchem rowerowym pod prąc

Ulica Lubelska. Będą pasy, ale…

Poniżej prezentujemy …

Poniżej prezentujemy odpowiedź jaką uzyskał mieszkaniec Radomia na pismo (zobacz >>>) dotyczące wytyczenia pasów rowerowych na remontowanej obecnie ul. Lubelskiej.

W odpowiedzi na pismo dotyczące wyznaczenia pasów ruchu dla rowerów na ulicy Lubelskiej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że trwające na przedmiotowej ulicy prace prowadzone przez Wodociągi Miejskie dotyczą przebudowy sieci kanalizacyjnej. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca robót zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchnia jezdni i przywrócenia stałej organizacji ruchu, a nie przebudowy ulicy, na którą niezbędna jest dokumentacja projektowa.

W związku z powyższym tutejszy Zarząd nie może pozytywnie ustosunkować się do Pana prośby. Pragniemy jednak nadmienić, iż podczas odtwarzania oznakowania zostaną wprowadzone niewielkie korekty w stałej organizacji ruchu, które zdaniem MZDiK przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Lubelskiej. Dotyczą one min.: wydzielenia pasa dla rowerów od ul. Średniej do ul. Kaszubskiej wraz z nawiązaniem do zaprojektowanego „kontrapasa” w ulicy Kaszubskiej: wydzielenia pasów do skrętu w lewo na skrzyżowaniu ulic Lubelska/Małęczyńska/Kochanowskiego; zastosowania azyli dla pieszych i wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych; wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Kochanowskiego na ode. od ulicy Lubelskiej do ulicy Zwoleńskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Inżynierii Ruchu MZDiK, tel. 48 365-39-92 (wew. 136).

Radom. Trwa wyznaczanie kontrapasa na ul. Górnej i Kaszubskiej
Radom. Wyznaczanie kontrapasa na ul. Górnej i Kaszubskiej