Rowerem na zakupy. Biedronka nad Potokiem

Po remoncie sklep …

Po remoncie sklep Biedronka na ulicy Zbrowskiego wzbogacił się o prawidłowe stojaki rowerowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Przed sklepem ustawiono 4 stojaki w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie 8 jednośladów.

Tym samy portugalska sieć po raz kolejny włączyła się do wspólnej akcji Bractwa Rowerowego i Gazety Wyborczej „Rowerem na zakupy”. W imieniu swoim i rowerzystów dziękujemy! 

W 2018 roku do akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 56 miejsc parkingowych: 
1. Sklep Aldi, ul. Mireckiego 10 – 10 miejsc parkingowych 
2. Sklep Biedronka, ul. Czarnoleska 9 – 8 miejsc parkingowych 
3. Sklep Aldi, ul. Żółkiewskiego 8 – 10 miejsc parkingowych 
4. Galeria Nad Potokiem, ul. Struga – 20 miejsc parkingowych 
5. Bank Pekao, ul. Kościuszki 2 – 4 miejsca parkingowe
6. Sklep Biedronka, ul. Zbrowskiego 95 – 8 miejsc parkingowych 

W ciągu siedmiu lat trwania wspólnej akcji rowerzyści w Radomiu zyskali już 578 miejsc parkingowych!

Radom. Rowerem na zakupy. Biedronka nad Potokiem

Radom. Rowerem na zakupy. Biedronka nad Potokiem

Radom. Rowerem na zakupy. Biedronka nad Potokiem

Budżet obywatelski – opinie jednostek miejskich

W czerwcu rusza głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu. Poniżej przestawiamy ocenę naszych propozycji dokonaną przez jednostki miejskie. Niestety tylko 4 z 12 naszych propozycji znajdziecie na karcie do głosowania. 

1. Ścieżka rowerowa na Kapturze: ocena negatywna, koszt wykonania znacząco przekracza dostępny budżet

Wniosek:
budowa mostu nad rzeką Mleczną łączącego ul. Mokrą (dzielnica Kaptur) z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Szarych Szeregów oraz z przyszłym ciągiem wzdłuż Potoku Północnego.

Opinie:
MZDiK – inwestycja wieloletnia obejmująca wykonanie projektu i roboty budowlane. Działka Nr 3 nie jest w zarządzaniu MZDiK. Koszt – ok. 1 200 000 zł.
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami.

Radom. Budżet obywatelski 2019

Źródło zdjęcia: Geoportal

2. Ścieżka rowerowa na Gołębiowie: ocena pozytywna

Wniosek:
budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zbrowskiego na odcinku od ul. Piwnika-Ponurego do ul. Żółkiewskiego. 

Opinie:
MZDiK – wybudowanie w/w fragmentu ścieżki rowerowej połączy w sposób bezpieczny dwie istniejące ścieżki rowerowe. Zrealizowanie możliwe po wykonaniu przez Wodociągi Miejskie robót dot. unijnego programu modernizacji infrastruktury technicznej.
Wodociągi – kolizja z planowanymi inwestycjami w ramach projektu unijnego POiŚ, zadanie 3.1.5. pod nazwą „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Zbrowskiego (od ulicy Piwnika do ulicy Orląt Lwowskich)”. Powodem projektowanej przebudowy i budowy jest zły stan techniczny kanałów. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2019-2022.

3. Ścieżka rowerowa na Glinicach: ocena pozytywna po wprowadzeniu zmian

Wniosek:
budowa dwóch łączników rowerowych na ślepych ulicach Janowieckiej i Szczecińskiej 

Opinie:
MZDiK – istnieje możliwość budowy.
Wodociągi – kolizja z planowanymi inwestycjami dotyczy jednego z dwóch wspomnianych we wniosku odcinków tj. Odrodzenia – Szczecińska. Kolizja z planowanymi inwestycjami w ramach projektu unijnego POiŚ, zadanie 2.1.14. pod nazwą „Modernizacja sieci wod.-kan. w ulicy Ciemnej, Jasnej, Kalińskiego i Szczecińskiej. Powodem projektowanej przebudowy i budowy jest zły stan techniczny infrastruktury oraz rozdział ścieków sanitarnych i deszczowych poprzez wybudowanie odrębnych kanałów sanitarnego i deszczowego. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2019-2022. Brak kolizji dla budowy odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Odrodzenia – ul. Janowiecka. Wydzielenie z tego wniosku propozycji budowy odcinka ul. Odrodzenia – ul. Janowiecka celem uzyskania braku przeciwskazań do realizacji tego zadania. Kompetencje co do realizacji po stronie MZDiK.

4. Ścieżka rowerowa Grzecznarowskiego – Broni: ocena pozytywna

Wniosek:
budowa drogi dla rowerów wzdłuż placu Ołdakowskiego

Opinie:
MZDiK 
– działki Nr 3/130 i 2/5 nie są w zarządzaniu MZDiK. Terenem zarządza Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami. 
Wydział Inwestycji – wydział informuje, że nie jest zarządcą przedmiotowego terenu. Wydział potwierdza natomiast celowość realizacji projektu poprzez MZDiK jako odpowiedzialnego za budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście.
Wydział Zarządzania Nieruchomościami – działki nr 2/5 oraz 34 stanowią własność Gminy Miasta Radomia. Działka nr 3/130 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Radomia. Działka nr 34 stanowi własność Skarbu Państwa. Działki nr 32 i 34 stanowią drogi publiczne i w kwestii możliwości przeprowadzenia inwestycji niezbędne jest stanowisko Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.


Źródło zdjęcia: Geoportal

5. Ścieżka rowerowa na Zamłyniu: ocena negatywna

Wniosek:
budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okulickiego od bulwarów rzeki Mlecznej do drogi dla rowerów na ul. Głównej. 

Opinie:
MZDiK – ulica Okulickiego na odcinku od Bulwarów nad rz. Mleczną do ul. Głównej nie posiada wystarczającej szerokości chodnika na wbudowanie ścieżki rowerowej szer. 2,0 m. Na wysokości działki nr.47 z uwagi na zatokę autobusową brak jest możliwości wybudowania ścieżki rowerowej ( odcinek około 50m). Na skrzyżowaniu z ulicą Główną należy pozyskać teren pod proponowana budowę. Należy wykonać projekt przebudowy chodnika.
Wodociągi – kolizja z planowanymi inwestycjami w ramach projektu unijnego POiŚ, zadanie 4.3.2. pod nazwą „Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Okulickiego”. Powodem projektowanej przebudowy i budowy jest zły stan techniczny kanałów oraz nieuporządkowany odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych z posesji powodujący ich wzajemne mieszanie. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2019-2022.

6. Ścieżka rowerowa na Borkach: ocena negatywna

Wniosek:
budowa drogi dla rowerów wzdłuż rzeki Mlecznej na odcinku od drogi dla rowerów na ul. Maratońskiej do drogi dla rowerów wokół zlewu na Borkach.  

Opinie:
MOSiR – Wodociągi Miejskie w Radomiu przystępują w tym roku do realizacji inwestycji związanej z rewitalizacją zbiornika na Borkach obejmującą min. oczyszczanie stawów kolmotacyjnych oraz remont tamy. W związku z powyższym następuje kolizja pomiędzy w/w inwestycją a propozycją zawartą we wniosku. W związku z powyższym MOSiR negatywnie opiniuje realizację budowy ścieżek w roku 2019 r.
Wodociągi – kolizja z planowanymi inwestycjami w ramach projektu unijnego LIFE – pod nazwą „Adaptacja istniejącego zbiornika Borki i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu”. Planowana inwestycja zakłada przebudowę zapory na zbiorniku Borki wraz z budową przepławki dla ryb. Planowany termin realizacji inwestycji 2018-2019. Wymagane uzgodnienia przy projekcie planowanej ścieżki rowerowej.
Wydział Zarządzania Nieruchomościami – działki nr 3/1, 25/1, 4/5, 205 (obręb 0061, arkusz 68, 66) nie stanowią własności Skarbu Państwa, Gminy Miasta Radomia oraz miasta na prawach powiatu – Radom.

7. Ścieżka rowerowa na Plantach: ocena negatywna

Wniosek:
przywrócenie przejścia dla pieszych w osi parku Planty na u. Kościuszki z budową przejazdu dla rowerów wraz z połączeniem pasów dla rowerów w jezdni z istniejącą drogą dla rowerów. 

Opinie:
MZDiK – negatywna opinia spowodowana jest zbyt małą szerokością pasa drogowego, która uniemożliwia dobudowanie ścieżek rowerowych na przedmiotowym odcinku. Przeniesienie przejścia dla pieszych i wykonanie przejazdu dla rowerów w osi parku „Planty” również jest niemożliwe. Obecnie w rejonie skrzyżowania ulic: Kościuszki/ Planty zamontowane są bariery segmentowe U-12, a przejścia dla pieszych są wykonane z przesunięciem osiowym. Rozwiązania te zastosowane są w celu podniesienia bezpieczeństwa ( uniemożliwienie przebiegania przez przejście dla pieszych), i sprawdziły się przez cały okres użytkowania. Sugerowana zmiana lokalizacji i wykonanie przejazdu dla rowerzystów zmniejszyłoby bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami.

Radom. Budżet obywatelski 2019

Źródło zdjęcia: Geoportal


8. Ścieżka rowerowa na Południu: ocena negatywna

Wniosek:
budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wierzbickiej od istniejącej infrastruktury wokół osiedla Południe do ul. Starowiejskiej

Opinie:
MZDiK – brak możliwości. Brak własności gruntu (dz. nr: 129/10, Lidl )
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami.

9. Ścieżka rowerowa na Józefowie: ocena pozytywna po wprowadzeniu zmian

Wniosek:
budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Aleksandrowicza od istniejącej infrastruktury na ul. Mieszka I do szpitala wojewódzkiego. 

Opinie:
MZDiK – proponowana ścieżka rowerowa umożliwi bezpieczny dojazd rowerem do szpitala. Projekt spełnia kryteria Budżetu Obywatelskiego 2019. Dodatkowo zalecana przebudowa chodnika na przedmiotowym odcinku. Koszt – 350 000 zł.
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami.

10. Ścieżka rowerowa na Ustroniu: ocena negatywna

Wniosek:
budowa drogi dla rowerów wzdłuż Potoku Południowego jako kontynuacji istniejącej infrastruktury w Parku Ustronie do al. Grzecznarowskiego. 


Opinie:
MZDiK – ten projekt nie jest w zakresie działania MZDiK.
Wydział Zarządzania Nieruchomościami – działki stanowią własność Gminy Miasta Radomia w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie.
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami.

11. Rowerem pod wiaduktem na Warszawskiej: ocena negatywna

Wniosek:
budowa przejazdu dla rowerów pod ul. Warszawską od ciągu pieszo-rowerowego na ul. szarych Szeregów. Projekt komplementarny z projektem nr 12. wraz z drogą dla rowerów wzdłuż ul. 11 Listopada do istniejącej infrastruktury na ul. Chrobrego. 

Opinie:
MZDiK – brak możliwości technicznych ze względu na układ konstrukcyjny wiaduktu. Ponadto konieczność rozbiórki istniejących schodów oraz montaż pochylni).
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami.

Radom. Budżet obywatelski 2019

Źródło zdjęcia: Geoportal

12. Ścieżka rowerowa na XV-leciu: ocena negatywna

Wniosek:
budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. 11 Listopada do istniejącej infrastruktury na ul. Warszawskiej do istniejącej infrastruktury na ul. Chrobrego. 

Opinie:
MZDiK – Działka Nr 5/82, obr. 0040, ark. 31 nie jest w zarządzaniu MZDiK, właściciel działki wspólnota mieszkaniowa, klasoużytek – B. Koszt – ok. 450 000 zł.
Wodociągi – brak kolizji projektu z realizowanymi przez Spółkę Wodociągi Miejskie inwestycjami.

Dokumentacje, plany, finanse

Mieszkaniec Radomia przysłał nam odpowiedzi na pytania jakie zadał MZDiK, pytania dotyczyły projektów budowlanych dróg dla rowerów. Z przesłanego materiału wynika, że Zarząd posiada  11 gotowych dokumentacji na budowę dróg dla rowerów o łącznej długości 7 km. W sumie wydano na nie około 280 tysięcy złotych. Z pewnym niedowierzaniem przeczytaliśmy, że miasto nie jest w posiadaniu dokumentacji na budowę przedłużenia bulwarów Mlecznej do ul. Maratońskiej. Sytuacja jest o tyle dziwna, że wg zapowiedzi, ta długo oczekiwana inwestycja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

[…]Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udzielenie odpowiedzi:

I. Kiedy wygasają ważności projektów budowlanych i dokumentacji projektowej dla poniższych inwestycji? Proszę o podanie dnia, miesiąca oraz roku:

1. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Ludowej (Świętego Brata Alberta) na odcinku Młodzianowska – Staroopatowska

Odpowiedź MZDiK:
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Św. Alberta, w zakresie budowy drogi dla rowerów, chodnika i zieleńca, bez naruszania krawężnika, ważne jest do 08.01.2021 r. Zadanie realizowane było na podstawie opracowanej dokumentacji pn: „Przebudowa ulicy Armii Ludowej”.

2. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy południowej na odcinku Armii Ludowej (Świętego Brata Alberta) – Wiejska

Odpowiedź MZDiK:
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi publicznej – powiatowej – ulicy Jacka Kuronia o ścieżkę rowerową z oświetleniem, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Św. Brata Alberta w Radomiu”, jest ważna bezterminowo.

3. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wyścigowej na odcinku Armii Krajowej – Jana Pawła II
4. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku Wyścigowa – rondo Dmowskiego
6. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wapiennej na odcinku Wolanowska – granica miasta Radom
7. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przytyckiej na odcinku Uniwersytecka – granica miasta Radom

Odpowiedź MZDiK:
Ponieważ realizacja przedmiotowych inwestycji nie została ujęta w planie budżetu Miasta Radomia na 2018 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich budowę nie zostały złożone. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 30 ust. 5b, ważne jest trzy lata od terminu ujętego w zgłoszeniu. Warunki i uzgodnienia, stanowiące integralną część tych dokumentacji, nie tracą ważności i ze zgłoszeniem można wystąpić w późniejszym terminie, a przed ich wygaśnięciem. Pozwoli to na przedłużenie ważności dokumentacji i realizację inwestycji w latach następnych.

5. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żółkiewskiego na odcinku rondo NSZ – Mieszka I / Chrobrego

Odpowiedź MZDiK:
Ponieważ realizacja przedmiotowej inwestycji nie została ujęta w planie budżetu Miasta Radomia na 2018 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich budowę nie zostały złożone. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.30 ust.5b, ważne jest trzy lata od terminu ujętego w zgłoszeniu. Warunki i uzgodnienia, stanowiące integralną część tych dokumentacji, nie tracą ważności i ze zgłoszeniem można wystąpić w późniejszym terminie, a przed ich wygaśnięciem. Pozwoli to na przedłużenie ważności dokumentacji i realizację inwestycji w następnych latach.

8. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada na odcinku Zbrowskiego – Chrobrego

Odpowiedź MZDiK:
Ponieważ realizacja przedmiotowej inwestycji nie została ujęta w planie budżetu Miasta Radomia na 2018 r., zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich budowę nie zostały złożone. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 30 ust. 5b, ważne jest trzy lata od terminu ujętego w zgłoszeniu. Warunki i uzgodnienia, stanowiące integralną część tych dokumentacji, nie tracą ważności i ze zgłoszeniem można wystąpić w późniejszym terminie, a przed ich wygaśnięciem. Pozwoli to na przedłużenie ważności dokumentacji i realizację inwestycji w latach następnych.

9. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szarych Szeregów na odcinku Warszawska – Wernera
10. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kozienickiej na odcinku – Struga

Odpowiedź MZDiK:
Dokumentacje projektowe zostały przekazane w celu realizacji inwestycji.

11. Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mlecznej na odcinku od istniejących bulwarów do ul. Maratońskiej

Odpowiedź MZDiK:
MZDiK nie posiada dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Mlecznej, na odcinku od istniejących bulwarów do ul. Maratońskiej”.

12. Budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Batorego

Odpowiedź MZDiK:
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Batorego, w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Czachowskiego – w ramach zadania budżetowego: „Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca” – Budżet Obywatelski”, ważne jest do 26.06.2020 r.

II. Proszę o podanie kosztów sporządzenia dokumentacji budowlanych dla poszczególnych inwestycji wymienionych w punkcie I.

Odpowiedź MZDiK:

  •  koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa ulicy Armii Ludowej”, to 40.590 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi publicznej – powiatowej – ulicy Jacka Kuronia o ścieżkę rowerową z oświetleniem, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Św. Brata Alberta w Radomiu”, to 19.988 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowych dla inwestycji pn: „Przebudowa dróg – ulic: Jana Pawła II, Wyścigowej, Wapiennej, Przytyckiej, w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika”, w ramach zadania pn.: „Usprawnienia ruchu rowerowego”, to 95.448 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa drogi – ulicy: Żółkiewskiego, w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika”, to 29.520 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy 11 Listopada, na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego w Radomiu”, to 25.219,43 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Ścieżka rowerowa w ciągu ulicy Szarych Szeregów (na odcinku od mostku na wysokości ulicy Rodziny Winczewskich do ulicy Warszawskiej) – wykonanie dokumentacji projektowej, to 27.060 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Struga i 11 Listopada, na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Zbrowskiego w Radomiu”, to 25.219,43 zł brutto;
  • koszt wykonania dokumentacji projektowej dla budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Batorego, w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z ul. Czachowskiego – w ramach zadania budżetowego: „Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca” – Budżet Obywatelski”, to 19.557 zł brutto.

III. Jakie inne projekty budowlane dotyczące budowy ścieżek rowerowych nie wymienione w punkcie I zostały wykonane w okresie od 1.01.2015 do 7.05.2018 na zlecenie MZDiK? Proszę o wymienienie tylko tych, które nie zostały wybudowane. Proszę o podanie dla tych inwestycji kosztów oraz daty upływu ważności projektów.

Odpowiedź MZDiK:
MZDiK nie posiada dokumentacji projektowych dotyczących ścieżek rowerowych, które w okresie od 01.01.2015r. do 07.05.2018r zostały zlecone przez tut. Zarząd, a nie przekazane w celu realizacji inwestycji.[…] 

Radom. Bulwary nad Mleczną

Jazda z miasta! Do Zadobrza

Czas na drugą w tym …

Czas na drugą w tym roku „Jazdę z miasta!”. 27 maja szutrami i ścieżkami Puszczy Kozienickiej biegnącymi w okolicy Antoniówki, Siczek i Kieszka pojedziemy na leśny parking przy Jastrzębiej Drodze w pobliżu Zadobrza. Czeka nas typowo terenowa impreza. Dystans to około 25 km w jedną stronę. Trasę najłatwiej będzie pokonać rowerem MTB, krosowym lub trekingowym. Rower miejski to zły wybór.

Spotykamy się o godz. 10 w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. Dojazd na miejsce zbiórki ulicami Zbrowskiego, Energetyków i Starą Wolą Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest lekki podjazd i za nim skręcamy w prawo, w drogę do Dąbrowy Kozłowskiej. Tu – zbiórka.

O godz. 10.15 ruszamy w trasę. Przez Kozłowskie Komorniki dojedziemy do zielonego szlaku pieszego. Przetniemy go, kierując się w stronę leśniczówki stojącej na skraju Rezerwatu Jedlnia. Odbijemy w wygodną szutrówkę w lewo. Ta droga doprowadzi nas do równie przyjaznej cyklistom drogi prowadzącej do zielonego szlaku pieszego w jego części biegnącej na tyłach Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku. Ominiemy ośrodek i „wskoczymy” na czarny szlak pieszy (pokrywający się z żółtym rowerowym) wiodący przez Kieszek i Hutę do Zadobrza. Tam przy skrzyżowaniu „czarnego” z Jastrzębią Drogą znajduje się duży parking. I tu kres naszej wyprawy oczywiście z ogniskiem, kiełbaskami i upominkami od sponsora – Salonu Rowerowego „Rodex”.

Podczas wycieczki, podobnie jak w ubiegłym roku, na trasie będą nas wspierać członkowie klubu Orkan działającego przy radomskim PTTK.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w wycieczce? Trzeba je wysłać na adres jazdazmiasta@radom.agora.pl, w tytule wpisując Jazda z miasta!, a w treści podając imię i nazwisko uczestnika. Na zgłoszenia czekamy do piątku 25 maja do północy.

Sprawdźcie kilka dni przed imprezą, czy wasz rower jest w pełni sprawny! Przed wyjazdem na wycieczkę wrzućcie do plecaka lub sakw łatki, ewentualnie zapasową dętkę i pompkę. Nie zapomnijcie o bidonach z napojami!

Impreza nie odbędzie się, gdyby padał intensywny deszcz. Niewielkie opady zapowiadające się na przejściowe będą oznaczały, że jedziemy.

Organizatorzy cyklu „Jazda z miasta!” to Salon Rowerowy RODEX, Bractwo Rowerowe i radomski oddział „Gazety Wyborczej”.

Radom. Jazda z miasta! Do Zadobrza

Rowerem na zakupy. Bank Pekao

Przed bankiem Pekao …

Przed bankiem Pekao na ulicy Kościuszki ustawiono prawidłowe stojaki rowerowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Zamontowano 2 stojaki w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie 4 jednośladów. Dziękujemy w imieniu rowerzystów!

W 2018 roku do akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 48 miejsc parkingowych:
1. Sklep Aldi, ul. Mireckiego 10 – 10 miejsc parkingowych
2. Sklep Biedronka, ul. Czarnoleska 9 – 8 miejsc parkingowych
3. Sklep Aldi, ul. Żółkiewskiego 8 – 10 miejsc parkingowych
4. Galeria Nad Potokiem, ul. Struga – 20 miejsc parkingowych
5. Bank Pekao, ul. Kościuszki 2 – 4 miejsca parkingowe

W ciągu siedmiu lat trwania wspólnej akcji rowerzyści w Radomiu zyskali już 570 miejsc parkingowych!

Radom. Rowerem na zakupy. Bank Pekao, ul. Kościuszki 2

Radom. Rowerem na zakupy. Bank Pekao, ul. Kościuszki 2

Radom. Rowerem na zakupy. Bank Pekao, ul. Kościuszki 2

Rowerem na zakupy. Aldi i Galeria Nad Potokiem

Przed sklepem Aldi na…

Przed sklepem Aldi na ulicy Żółkiewskiego ustawiono prawidłowe stojaki rowerowe czyli takie do których można przypiąć nie tylko koło, ale również ramę roweru. Zamontowano 5 stojaków w kształcie odwróconej litery U umożliwiające bezpieczne zaparkowanie 10 jednośladów. 

Takie same urządzenia pojawiły się na prośbę Bractwa Rowerowego również przed sklepem Galeria Nad Potokiem na ul. Struga. Tu zamontowano 10 sztuk przy których może zaparkować 20 rowerów. Niestety stojaki nie zostały zabetonowane a jedynie przykręcone do kostki przez co już w dniu montażu nie były stabilnie przytwierdzone.

W 2018 roku do akcji przyłączyły się następujące instytucje zapewniając w sumie 48 miejsc parkingowych:

1. Sklep Aldi, ul. Mireckiego 10 – 10 miejsc parkingowych
2. Sklep Biedronka, ul. Czarnoleska 9 – 8 miejsc parkingowych
3. Sklep Aldi, ul. Żółkiewskiego 8 – 10 miejsc parkingowych
4. Galeria Nad Potokiem, ul. Struga – 20 miejsc parkingowych

W ciągu siedmiu lat trwania wspólnej akcji rowerzyści w Radomiu zyskali już 566 miejsc parkingowych!

Radom. Rowerem na zakupy. Galeria nad Potokiem

Radom. Rowerem na zakupy. Aldi, ul. Żółkiewskiego