Stojaki pod Galerią Słoneczną

Bardzo dobra …

Bardzo dobra współpraca pomiędzy naszym stowarzyszeniem a AIG Lincoln właścicielem Galerii Słonecznej zaowocowała zmianą w wyborze stojaków rowerowych, które będą ustawione przed obiektem. Tradycyjne wyrwikółki zostaną zastąpione stojakami do których będzie można przypiąć ramę roweru. Zamówione urządzenia będą bliźniacze do tych sprzed warszawskiej Arkadii. Dziękujemy!

Warszawa. Stojaki rowerowe przed Centrum Handlowym Arkadia

Warszawa. Stojaki rowerowe przed Centrum Handlowym Arkadia
Zdjęcia: Rafał Muszczynko, Zielone Mazowsze

Zostawcie 7!

Poniżej kolejne pismo…

Poniżej kolejne pismo do MZDiK. Tym razem wypowiadamy się w sprawach komunikacji miejskiej, tematem są zmiany na linii 7.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom

Dotyczy zmian w przebiegu linii autobusowej nr 7

W nawiązaniu do prac nad racjonalizacją układu linii autobusowych – wnioskujemy o utrzymanie obecnego objazdu linii 7 – od placu Jagiellońskiego ulicą Bolesława Chrobrego zamiast ulicami Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Żwirki i Wigury oraz Kusocińskiego – jako trasy stałej. Zmiana niesie ze sobą następujące korzyści:

  • skrócenie trasy o 1300 metrów – miesięczna oszczędność około 40.000 złotych,
  • skrócenie czasu przejazdu o 5 minut – usprawnienie podróży do Śródmieścia,
  • brak konieczności wydłużenia linii o kolejne 330 metrów w związku z przejazdem ulicą Pileckiego do ulicy Kelles-Krauza – miesięczna oszczędność kolejnych około 10.000 złotych.

Powyższe rozwiązanie wiąże się z ominięciem przystanków w rejonie ulic Kelles-Krauza, 25 Czerwca, Żwirki i Wigury oraz Kusocińskiego. Nie jest to jednak dużą stratą, zważywszy iż:

  • trzy inne linie – 3, 13, 24 – zapewniają połączenie w kierunku Michałowa,
  • linie 3, 6, 13, 17 zapewniają dogodne możliwości przesiadki w kierunku Południa,
  • w tym miejscu następowała mała wymiana pasażerów w autobusach linii 7.

Czas na wprowadzenie proponowanej zmiany jest wyjątkowo dogodny – jako że obecnie obowiązujący objazd pozwolił pasażerom na przyzwyczajenie się do nowego przebiegu linii. Pozwoli to na zmniejszenie liczby sprzeciwów pojawiających się zawsze przy zmianie trasy.

Oszczędności wynikłe ze zmiany proponujemy spożytkować na budowę zatoki dla przystanku Wierzbicka / Warsztatowa w kierunku południowym – za skrzyżowaniem z ul. Warsztatową. Dzięki powstaniu zatoki autobusy nie musiałyby zajeżdżać na starą pętlę – co pozwoliłoby na skrócenie trasy o 100 metrów i miesięczną oszczędność około 1.500 złotych.

Radom. Autobus linii 7 na ul. Żeromskiego

Kontrapas na Traugutta

W odpowiedzi na nasz …

W odpowiedzi na nasz wniosek, aby na ulicach jednokierunkowych na Wacynie i osiedlu XV-lecia umożliwić jazdę pod prąd Zarząd Dróg umieścił sformułowanie: „Zdaniem MZDiK stosowanie w/w oznakowań, z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia, zasadne jest w dzielnicach ścisłego centrum miasta nie zaś na dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej, jak Janiszpolu czy Wacyn”.

Na takie stwierdzenie nie mogliśmy odpowiedź inaczej jak kolejnym wnioskiem o wyznaczenia za pomocą oznakowania poziomego kontrapasu na ulicy Traugutta od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zwrotki przy I LO im. Kopernika. Do tej pory Zarząd zasłaniał się niemożnością stosowania oznakowanie poziomego na nawierzchniach wykonanych z kostki. Jednak kontrapasy takie funkcjonują m.in. we Wrocławiu i mają się dobrze. Ba! Miasto chwali się nimi na swojej oficjalnej stronie >>>. Problemu nie stanowi również szerokość jezdni. Podczas przebudowy poszerzono ulicę do 6 metrów. Nasza propozycja pozostaje zatem w zgodzie z przepisami – 4,5 metra dla autobusów oraz 1,5 metra dla rowerzystów.

Rozwiązanie o które prosimy, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów –udający się w kierunku szpitala czy Muzeum Sztuki Współczesnej nie będą zmuszeni do jazdy przez jedno z bardziej obciążonych skrzyżowań czyli plac Kazimierza Wielkiego. Warto zaznaczyć, że kontrapasy są również wyjątkowo bezpiecznym rozwiązaniem – dzieje się tak dzięki doskonałej widoczności, jaką zapewnia kontrapas jadącemu pod prąd rowerzyście. Z analizą funkcjonowania kontrpasów można zapoznać się tutaj >>>

Radom. Kontrapas na ulicy Traugutta

Nie tylko Bractwo czyli ludzie pisma piszą

Coraz częściej na …

Coraz częściej na naszą skrzynkę pocztową trafiają kopie pism wysyłanych do urzędników. Cieszymy się z tego niezmiernie i jednocześnie zachęcamy rowerzystów do wysyłania jak największej ilości wniosków zarówno do MZDiK jak i Urzędu Miejskiego. Poniżej treść jednego z pism (zdjęcia Bractwa Rowerowego).

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom

W nawiązaniu do pisma nr MZDiK-DR-III-314/12557/8873/2010 z dnia 13.01.2011 informuję, że jestem zaskoczy dbałością Zarządu Dróg o poszanowanie obowiązującego w Polsce prawa (które zresztą źle Państwo interpretują co wykażę na końcu pisma i w załączniku). Niestety poszanowanie prawa działa tylko i wyłącznie w jedną stronę – kiedy to mieszkańcy zwracają się do Państwa z wnioskami. Nie dzieje się tak w przypadku, gdy prawo naruszane jest przez pracowników MZDiK. I tak:

1. Ulica Słowackiego, 1905 Roku – brak zachowanej skrajni. Rozwiązanie niezgodne
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) Rozdział 12 – Skrajnia drogi § 54.

Skrajnia (przestrzeń wolna od wszelkiego rodzaju urządzeń czy budynków) wynosi minimum 0,2 m.

Naruszenie skrajni występuję między innymi na końcowym odcinku drogi rowerowej przy ulic Słowackiego, gdzie siatka ogrodzeniowa jest ustawiona tuż przy trasie oraz na ulicy 1905 Roku przy Radomskiej Szkole Wyższej, gdzie mur oporowy wybudowano również w skrajni.

Radom. Ulica Słowackiego, brak skrajni na drodze rowerowej.

2. Ulica Słowackiego, 1905 Roku, Główna, Chrobrego, Żółkiewskiego – przyciski przy przejazdach rowerowych. Rozwiązanie niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W załączniku nr 3 zawarto definicję detektora:

Detektor – element wykrywający ruchy poszczególnych uczestników ruchu (pojazdów lub pieszych) którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony lub automatyczny
w przypadku pieszych. Detektory dzielą się na ręczne (przyciski sterownicze) i działające samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe, rezonansowe, radiowe, wideo, zbliżeniowe i podobne).

Z treści rozporządzenia jasno wynika, że detekcja za pomocą przycisków może być stosowana tylko w przypadku pieszych, zaś zgodnie z art. 2 ust. 47 Prawa o Ruchu Drogowym rower jest pojazdem. Czas na dostosowanie infrastruktury do przyjętego w 2003 roku przepisu minął.

Radom. Przyciski przy przejeździe rowerowym na ul. 1905 Roku

3. Ulica Słowackiego – nieprawidłowa szerokość ciągu pieszo-rowerowego. Rozwiązanie niezgodne rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa,
2) 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa,
3) 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

Na odcinku przy granicy miasta droga rowerowa została – wbrew pierwotnemu projektowi – zamieniona na ciąg pieszo-rowerowy. Niestety osoba, która zgodziła się na zamianę funkcji ścieżki zapomniała, że nie można tego zrobić samym znakiem. Trzeba również poszerzyć trasę z obecnych 1,5 metra do 2,5.

Radom. Ulica Słowackiego, niewymiarowy ciąg pieszo-rowerowy

Związku z powyższym wnoszę o niezwłoczne doprowadzenie dróg rowerowych do obowiązujących wymagań prawnych.

W nawiązaniu do uczynienia wnioskowanych przeze mnie ulic jednokierunkowych dwukierunkowymi dla rowerzystów informuję, że obowiązujący porządek prawny nie wymaga wydzielenia toru jazdy dla rowerzystów. Szczegóły w załączniku >>>. Ponownie wnioskuję o to, aby na wymienionych przeze mnie ulicach dopuścić ruch rowerowy pod prąd tak jak ma to miejsce w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu czy Bydgoszczy. W razie potrzeby proszę skontaktować się z Zarządami Dróg w wymienionych miastach w celu wymiany doświadczeń.

Proszę o szczegółową odpowiedź na każdy z moich postulatów w terminie do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wjazd przy Łaźni

Poniżej kolejne pismo…

Poniżej kolejne pismo do MZDiK.

W związku z dopuszczeniem wjazdu rowerów na deptak zwracamy się z wnioskiem o obniżenie krawężników do wysokości 0 cm przy skrzyżowaniu Żeromskiego / Niedziałkowskiego. Obecnie krawężniki wystają na około 15 cm uniemożliwiając płynny wjazd. Jest to szczególnie niebezpieczne dla osób poruszających się rowerami z kierunku ulicy Słowackiego. Rowerzyści są bowiem zmuszani do znacznego zmniejszania prędkości na środku pasa ruchu, który dodatkowo usytuowany jest na łuku drogi w miejscu wzmożonego ruchu samochodowego.

Radom. Wjazd na ul. Żeromskiego przy Łaźni

Radom. Wjazd na ul. Żeromskiego przy Łaźni

Kładka się sypie

Mostek na Pacynką na …

Mostek na Pacynką na przedłużeniu ulicy Arkadego Fiedlera w Rajcu Letnisko jest w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników. Nie wiemy kto odpowiada za utrzymanie przeprawy – rzeka Pacynka stanowi bowiem granicę gminy miasta Radomia i Jastrzębi. Być może spoczywa to na obowiązkach obu gmin, może Lasów Państwowych ewentualnie na Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Tylko szybka reakcja może zapobiec tragedii. W okresie letnim stan rzeki utrzymuje się na poziomie około 50 cm, teraz w czasie roztopów jej poziom wzrósł do co najmniej 2 metrów…

Radom/Rajec Letnisko. Kładka (mostek) nad Pacynką

Nowe rondo w Radomiu czyli droga dla rowerów na Mieszka I

Na stronie BIP MZDiK …

Na stronie BIP MZDiK ukazało się ogłoszenie dotyczące przetargu na budowę przedłużenia ulicy Mieszka I na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa w Radomiu. Projekt przewiduje powstanie dwustronnej dwukierunkowej drogi dla rowerów na odcinku Żółkiewskiego – Aleksandrowicza oraz jednostronnej dwukierunkowej na odcinku do Witosa. Powstanie również łącznik do cmentarza przy ul. Ofiar Firleja. W trakcie tworzenia dokumentacji kontaktowaliśmy się z projektantami, dzięki czemu projekt – według naszej oceny – praktycznie pozbawiony jest wad. Ciągłość nawierzchni przez wjazdy bramowe, zjazdy w ulicę w miejscach, gdzie trasa rowerowa się kończy czy różnica w poziomie pomiędzy drogą dla rowerów a chodnikiem. To tylko niektóre udogodnienia, które są owocem nieformalnych konsultacji społecznych.

Z przebiegiem drogi rowerowej można zapoznać się na Forum Radomskich Inwestycji >>>

Skrzyżowanie Mieszka I / Żółkiewskiego / Chrobrego

Radom. Droga rowerowa Mieszka I / Żółkiewskiego


Skrzyżowanie Mieszka I / Aleksandrowicza

Radom. Droga rowerowa Mieszka I / Żółkiewskiego

 

Konstrukcja drogi dla rowerówRadom. Droga rowerowa Mieszka I / Żółkiewskiego

Będą słupki przy Grzecznarowskiego

Właśnie przyszła …

Właśnie przyszła pozytywna odpowiedź od MZDiK w sprawie montażu słupków. Problem opisywaliśmy 8 marca >>>, zatem na pismo czekaliśmy tylko 8 dni. Jest to zaskakująco szybko bowiem za poprzedniego dyrektora na odpowiedzi czekaliśmy niejednokrotnie kilkadziesiąt dni. Na niektóre nie doczekaliśmy się odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Możemy śmiało powiedzieć, że MZDiK zaczęło zmieniać się na lepsze.  Byle nie zapeszyć! – w marcu wysłaliśmy jeszcze dwa inne pisma 😉

Radom. Droga rowerowa przy al. Grzecznarowskiego rozjeżdżana przez kierowców