Na wprost przez 1905 Roku i Struga

Kontynuujemy prace związane z udrożnieniem tras rowerowych. Poniżej kolejne pismo do MZDiK.

W związku ze zbliżającym się terminem oddana do użytku drogi dla rowerów wzdłuż ul. Młodzianowskiej zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie dojazdu do niej rowerzystom poruszającym się od strony ulicy Mariackiej. Wnosimy o rozważenie propozycji wprowadzenia na skrzyżowaniu Młodzianowska / 1905 Roku oznakowania poziomego w postaci znaku P-27 oraz dodania pod znakiem C-8 tabliczki T-22.

Radom. Młodzianowska / 1905 Roku. GeoportalRadom. Młodzianowska / 1905 Roku. Google GSV

Wnosimy również o rozważenie możliwości dopuszczenia jazdy na wprost z pasa zewnętrznego ulicy Chrobrego w kierunku ulicy Pileckiego. Obecnie rowerzyści, którzy skorzystali z parkingu dla rowerów przed Galerią Słoneczną w celu dojechania do placu Jagiellońskiego muszą poruszać się środkowym pasem jezdni a tuż po przejechaniu skrzyżowania zrobić przeplot przez pas ruchu co pogarsza ich bezpieczeństwo. Obowiązująca organizacja ruchu umożliwia jazdę na wprost z pasa zewnętrznego jedynie autobusom jednak ten kierunek (Chrobrego – Pileckiego) nie jest obsługiwany żadną linią. Proponujemy na znaku wskazującym kierunek ruchu zamienić piktogram autobusu na symbolu roweru (podobnie jak to zostało zrobione przed skrzyżowaniem Traugutta / Piłsudskiego) oraz wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci znaku P-27. W ramach tej propozycji należy ewentualnie uwzględnić zmiany w oznakowaniu wjazdu na parking przed teatrem dodając m.in. tabliczkę T-22 pod znakiem D-4a.

Radom. Chrobrego / Struga. Geoportal

Radom. Chrobrego / Struga. Google GSV

Po pochylni na kładkę

W związku z …

W związku z zakończeniem budowy kładki na Obozisku oraz brakiem możliwości wjazdu na nią z poziomu ulicy Szarych Szeregów zwróciliśmy się do MZDiK z wnioskiem o dobudowanie pochylni. Chcemy umożliwienia przedostania się na drugą stronę nie tylko osobom na wózkach inwalidzkich czy rodzicom z wózkami udającymi się do pobliskiego żłobka. Wnioskujemy, aby pochylnia po stronie południowej miała możliwie prostolinijny przebieg, który umożliwi skorzystanie z niej również rowerzystom. Z kolei po stronie północnej uważamy, że nie ma potrzeba budować pochylni a jedynie chodnik, który jednak nie może być dłuższy niż 200 m. Dzięki czemu zostanie spełniony warunek z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie:

Dojście do kładek, o którym mowa w ust. 1, powinno być przewidziane jako pochylnia, a wyjątkowo jako schody, gdy warunki terenowe i brak miejsca nie pozwalają na wykonanie pochylni, pod warunkiem że zapewniono osobom niepełnosprawnym możliwość przekroczenia przeszkody w poziomie w odległości nie większej niż 200 m.

Nasz wniosek jest zbieżny z realizacją wygranej w budżecie obywatelskim asfaltowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Szarych Szeregów oraz planami miasta dotyczącymi remontu paku Obozisko.

Radom. Kładka nad ul. Szarych Szeregów. Podkład: geoportal.gov.pl

Zdjęcie satelitarne: geoportal.gov.pl