Porządek w Strefia Płatnego Parkowania

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy pismo przesłane do Prezydenta Radomia.

Dotyczy dodatkowych wpływów do budżetu miasta

W trosce o stan finansów miasta oraz związane z tym plany wdrożenia programów oszczędnościowych, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zasad pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Proponujemy, aby opłatami objąć postój w obrębie całego pasa drogowego danej ulicy na której obowiązuje Strefa, a nie tylko w miejscach oznaczonych znakiem D-18 (parking). Warto zauważyć, że powyższe rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje np. w Warszawie i Krakowie. Proceder unikania opłat za parkowanie występuje zarówno w miejscach obowiązywania Stref jak również na obszarach bezpośrednio przylegających do jej granicy. Szczególnie widoczny jest w następujących miejscach:

 • płyta placu Jagiellońskiego;
 • ulica Żeromskiego przy budynku Łaźni;
 • ulica Reja;
 • chodniki przy przystanku końcowym autobusu linii nr 19 obok Urzędu Miejskiego;
 • chodnik na ulicy Waryńskiego na wprost dawnej szkoły muzycznej. 

Radom. Dziurawa Strefa Płatnego Parkowania
Radom. Dziurawa Strefa Płatnego Parkowania

Radom. Dziurawa Strefa Płatnego Parkowania

W przypadku niemożności wprowadzenia takiej organizacji Strefy, wnosimy o fizyczne uniemożliwienie nieprawidłowego parkowania na ulicach i placach objętych Strefą oraz na obszarach bezpośrednio do niej przylegających. Takie rozwiązanie zmusi tych, którzy do tej pory parkowali np. na płycie placu Jagiellońskiego do korzystania z płatnych miejsc. Ponadto w wielu przypadkach poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu drogowego – parkujący nieprawidłowo kierowcy zasłaniają widoczność w obrębie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Nie bez znaczenia są również oszczędności wynikłe z niewykonywania kosztownych remontów. Przykłady ostatnich dewastacji, których można było uniknąć to choćby zniszczony tuż po montażu stojak rowerowy na chodniku ulicy Reja czy połamane płyty chodnikowe przy pawilonie kwiaciarek na ulicy Focha oraz w pobliżu Katedry.

Zatrzymani pętlą

Poniżej kolejne pismo…

Poniżej kolejne pismo do MZDiK, tym razem dotyczące detekcji rowerzystów:

W związku z niewykrywaniem przez pętle indukcyjne rowerów na skrzyżowaniu Limanowskiego / Wałowa / Staromiejska zwracamy się z prośbą o ich regulację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik 3 rozporządzenia określa, iż urządzenia detekcyjne dla pojazdów wbudowane w nawierzchnię powinny zapewniać regulacje czułości w zakresie od pojedynczych obiektów o niewielkich rozmiarach (np. rowerów) do pojazdów samochodowych. Przy obecnych ustawieniach, gdy ani piesi ani samochody nie wzbudzą sygnału zielonego, rowerzysta zmuszany jest do pokonania skrzyżowania na czerwonym świetle.

Ponadto wnosimy o wykonanie przeglądu wszystkich tego typu urządzeń zamontowanych w Radomiu pod kątem wykrywania jednośladów.

Radom. Pętle indukcyjne niewykrywające rowerów na skrzyżowaniu Wałowa / Limanowskiego

 

Uwagi do projektu budowy ulicy Młodzianowskiej

Na stronie MZDiK …

Na stronie MZDiK ukazało się obwieszczenie o możliwości składania uwag do projektu ulicy Młodzianowskiej (zobacz >>>). Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego przesłane do zarządu dróg. Uwagi dotyczą ruchu pieszego i rowerowego oraz komunikacji miejskiej.

Dotyczy planów projektowych ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Godowskiej

I postulat
Uważamy, że drogi dla rowerów powinny zostać wytyczone jako pasy rowerowe w jezdni. Rozwiązaniu takiemu sprzyja przyszła klasa ulicy (Z). Umożliwi to obsługę wszystkich relacji rowerem oraz, wbrew pozorom, poprawi bezpieczeństwo poprzez polepszenie widoczności kierowca – rowerzysta. Większość zdarzeń drogowych ma miejsce na skrzyżowaniach, usuwanie rowerzystów na wydzieloną drogę dla rowerów (częstokroć usytuowaną za pasem zieleni i chodnikiem) utrudnia wzajemną obserwację i jest przyczyną wypadków. Proponujemy, aby pasy rowerowe był wyniesione około 3-4 cm ponad poziom jezdni.

II postulat
Jeśli nie będzie możliwe spełnienie I postulatu, wnosimy, aby zarówno drogi dla rowerów, jak  chodniki były usytuowane po obu stronach ulic. Z przedstawionej koncepcji wynika, że pozwalają na to warunki terenowe. Pojawiające się głosy, że nie stać nas na takie rozwiązanie są błędne – cała inwestycja będzie kosztować kilkadziesiąt mln złotych. Budowa chodników, jak i wydzielonej asfaltowej drogi rowerowej stanowią ułamek procenta kosztów. Jeśli chcemy rzeczywiście obniżyć koszty, to proponujemy zmniejszenie szerokości pasów ruchu w jezdni oraz zrezygnowanie z budowy kosztownej sygnalizacji na skrzyżowaniu Jana Pawła II / Młodzianowska na rzecz skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Uwagi szczegółowe do wariantu MZDiK
1. Jesteśmy przeciwni podwyższeniu prędkości na nowej ulicy Młodzianowskiej do 70 km/h z uwagi na przebieg w pobliżu gęstej zabudowy wielorodzinnej. Proponowane ekrany dzwiękochłonne (dźwiękoszczelne) nie tylko nie rozwiążą problemu nadmiernego hałasu, ale w rejonach skrzyżowań (gdzie ich nie będzie) mogą doprowadzić do efektu studni. W konsekwencji takie rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia hałasu. Najlepszą metodą walki z hałasem jest ograniczenie prędkości wraz zastosowanie tzw. „cichego asfaltu”. Ponadto podwyższenie prędkości na długości 2 km na drodze z dwoma skrzyżowaniami wydaje się bezcelowe. Takie rozwiązanie nie przyspieszy w żaden sposób pokonania relacji Godów – centrum miasta.

2. Proponujemy zaślepienie ulicy Orzechowej dla samochodów. Dojazd do budynków położonych przy tej ulicy będzie zapewniony przez starą ulicę Młodzianowską. Sprzeciwiamy się również umożliwieniu tranzytu samochodowego (nawet małego) zarówno w tym miejscu, jak i w ulicach Lipskiej, Cisowej oraz Czackiego czy poprzez nowy dojazd do ulicy PCK. Takie rozwiązania spowodują rozcięcie spójnej przestrzeni osiedlowej (zielonej). Jednocześnie zwiększą ruch pojazdów silnikowych tuż pod oknami mieszkań. Już obecnie mieszkańcy Ustronia sprzeciwiają się negatywnym zmianom, które umożliwiły przejazd i parkowanie pod blokami. Takie stanowiska były przedstawiane m.in. na spotkaniach z dyrekcją MZDiK, policją oraz władzami spółdzielni, które odbywały się w roku 2009 w Szkole Podstawowej nr 9.

3. Wydzielone prawoskręty na skrzyżowaniu Jana Pawła II / Młodzianowska w znaczący sposób pogorszą bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów przez zwiększenie liczby punktów kolizji. Proponujemy w tym miejscu budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Ruch rowerowy odbywałby się na zasadach ogólnych – przy założeniu wprowadzenia pasów rowerowych w jezdni.

Jeśli wybrano by wariant skrzyżowania z sygnalizacją świetlną to wnosimy o uwzględnienie poniższych uwag:

 • na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną nie należy stosować sygnalizatora S-2 dopuszczającego warunkowy skręt w prawo („zielonej strzałki”) dla samochodów na wlotach przecinanych przejazdami dla rowerzystów;
 • niedopuszczalnym jest  nadawanie przez sygnalizator sygnału czerwonego dla pieszych
 • i rowerzystów w momencie, gdy sygnał zielony mają samochody poruszające się w tym samym kierunku po jezdni. Z takim przypadkiem mamy do czynienia na ul. Kozienickiej. Rozwiązanie to dyskryminuje pieszych i rowerzystów zmuszając ich zawsze do oczekiwania na sygnał zielony;
 • niewskazane jest zastosowanie skrzyżowania z wydzielonymi prawoskrętami oddzielonymi wyspą pośrednią;
 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach powinna być zapewniona automatyczna detekcja rowerzystów. Wnosimy o montaż detektorów, ewentualnie sprzężenie sygnalizatorów dla rowerzystów z detekcją niekolizyjnych strumieni ruchu ogólnego.

4. Nie do przyjęcia jest brak przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na niektórych wlotach skrzyżowania Młodzianowska / Jana Pawła II. Taka propozycja dziwi tym bardziej, że proponują Państwo budowę w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Ponadto skrzyżowanie to będzie jednym z bardziej obciążonych ruchem pieszym w jego pobliżu znajduje się m.in. kościół, szkoła czy boisko orlik. Wnosimy o wprowadzenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na każdym wlocie skrzyżowania.

5. Brak chodnika po południowej stronie nowej ulicy Młodzianowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Młodzianowskiej oraz wzdłuż ulicy Jana Pawła II do skrzyżowania Jana Pawła II / Południowa. Chodnik jest tam niezbędny z przyczyn jak w punkcie 4.

6. Promienie łuków jezdni na niektórych skrzyżowaniu o wartości 20-25 m są zdecydowanie za duże. Tym bardziej, że prowadzą do nich wydzielone pasy nie ograniczające przepustowości jadącym na wprost. Takie rozwiązanie zachęca do rozwijania nadmiernych prędkości, co jest szczególnie niepożądane w miejscach skrzyżowań z ruchem pieszym i rowerowym. Proponujemy promienie łuków o wartości 10 m – tak jak projektuje się na skrzyżowaniu Młodzianowska / Godowska.

7. Na chodnikach proponujemy zastosowanie zamiast kostki brukowej dużych płyt chodnikowych. Rozwiązanie takie jest dogodniejsze dla pieszych w szczególności poruszających się z wózkami dziecięcymi.

8. Na długości około 2 km droga dla rowerów dwukrotnie zmienia stronę jezdni. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne ze względu na sprawność ruchu rowerowego, a przede wszystkim z uwagi na jego bezpieczeństwo. Ponadto rowerzysta jadący na wprost zmuszany do zmiany strony ulicy wybierze poruszanie się jezdnią. Taki przypadek ma miejsce na ulicy Chrobrego przy Galerii Słonecznej. Ponieważ wybudowana ulica będzie drogą klasy Z, proponujemy pasy w jezdni o szerokości 2,75 m. Tym samym zyskamy miejsce na odpowiednie poprowadzenie dróg dla rowerów.

9. Wnosimy o likwidację niepotrzebnego odgięcia drogi dla rowerów po południowej stronie skrzyżowania Jana Pawła II / Młodzianowska. Należy określić, który kierunek ruchu rowerowego jest priorytetowy i temu nadać przebieg bez zbędnych odgięć.

10. „Falowanie” drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do tunelu w rejonie ulicy Orzechowej. Należy dążyć do w miarę prostolinijnego przebiegu tras rowerowych, tak samo jak ma to miejsce w przypadku jezdni powszechnego użytku.

11. Zbyt małe promienie łuków na drodze dla rowerów przy wjeździe do tunelu przy ulicy Orzechowej. Proponujemy promienie łuków o wartości 10 metrów.

12. Skrzyżowanie Armii Ludowej / Młodzianowskiej. Zaproponowano skrajnie niebezpieczne rozwiązanie przebiegu chodników i dróg dla rowerów. Zamiast 2 punktów kolizji mamy 4. Wnosimy o dodanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów również po stronie północnej skrzyżowania.

13. Przy skrzyżowaniu Młodzianowska / Godowska brak drugiego podłączenia drogi dla rowerów do jezdni obsługującej posesje.

14. Brak zatok przystankowych Nowomłodzianowska / Cisowa. Założono, iż wszystkie autobusy komunikacji miejskiej będą jeździć po dotychczasowej trasie i korzystać z obecnych przystanków Młodzianowska / Cisowa (stąd zaprojektowany lewoskręt z nowej ulicy Młodzianowskiej w ulicę Młodzianowską tylko dla autobusów). Jest to rozwiązanie nieoptymalne. Autobusy bowiem na obecnej trasie obsługując ten przystanek pokonują tylko jedno skrzyżowanie tj. Jana Pawła II / Młodzianowska, a po przebudowie będą musiały pokonać aż trzy – Jana Pawła II / Nowomłodzianowska, Jana Pawła II / Młodzianowska i Młodzianowska / Nowomłodzianowska, co znacznie wydłuży czas przejazdu. Proponujemy zatem utworzyć nowy przystanek Nowomłodzianowska / Cisowa. Pozwoli to na docelowe skrócenie i przyspieszenie tras komunikacji miejskiej (autobusy pojadą tylko przez jedno skrzyżowanie), przy jednoczesnym zachowaniu dostępności komunikacji zbiorowej dla tego rejonu. Oddalenie proponowanego przystanku od Młodzianowskiej / Cisowej to ok. 100 metrów, z dogodnym dojściem, oraz projektowanym przejściem dla pieszych.

Propozycja lokalizacji zatok (na obecnie projektowanych trawnikach):

 • po stronie wschodniej zatokę otwartą jednostronnie i przechodzącą w prawoskręt do ulicy Jana Pawła II, w którą skręcają wszystkie linie z tego rejonu. Likwiduje to jednocześnie konieczność faktycznego włączania się do ruchu;
 • po stronie zachodniej proponujemy zatokę półotwartą od strony najazdowej wraz z możliwą likwidacją wylotu ulicy Młodzianowskiej w Nowomłodzianowską oraz likwidacją lewoskrętu dla autobusów z Nowomłodzianowskiej w Młodzianowską.

Jednocześnie proponujemy w to miejsce (likwidacji połączenia Młodzianowskiej i Nowomłodzianowskiej) rozważenie otwarcia przejazdu w relacji Gajowa – Armii Ludowej tylko dla autobusów, co umożliwi ewentualną pełną obsługę relacji dla komunikacji zbiorowej w tym rejonie i jej pełniejszą dostępność (wprowadzenie dla którejś z linii relacji Jana Pawła II – Południowa – Wiejska – Gajowa – Armii Ludowej). Uniemożliwienie przejazdu samochodom osobowym może odbyć się np. za pomocą automatycznych słupków blokadowych.

Ulica Reja. Stojak już stoi

10 października …

10 października pisaliśmy o rozjechanym stojaku rowerowym na ulicy Reja 12/14 (zobacz >>>). W tej sprawie interweniowaliśmy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, który był odpowiedzialny za realizację projektu „USTAW SWÓJ STOJAK”. Urządzenie zostało już naprawione i zainstalowane ponownie. Dziękujemy!

Radom. Naprawiony stojak rowerowy na ul. Reja

Pomarańczowe obwódki, czerwone pasy i czarna statystyka

We wtorek rano doszło…

We wtorek rano doszło do potrącenia dwóch 16-latków przy liceum im. Stanisława Staszica (zobacz >>>). Wypadek miał miejsce na przejściu dla pieszych oznakowanych według najnowszej, lansowanej m.in. przez policję mody (zobacz >>>). Znaki posiadają pomarańczową obwódkę a zebra pomalowana jest dodatkowo na czerwony jaskrawy kolor. Po raz kolejny powtarzamy, że problemem na polskich drogach nie jest widoczność. Problemem są kierowcy, którzy patrzą, ale nie widzą. To już kolejne zdarzenie na tym przejściu. Jedynym sposobem na powstrzymanie rozjeżdżania pieszych jest budowa w tym miejscu wyniesionego przejścia a nie dokładanie kolejnych odblaskowych amuletów.

Potrącenia do których doszło na tym przejściu od 2007 roku:

10 II 2007, godz. 21.15
31 X 2007, godz. 14:25
31 X 2008, godz. 14.00 – 16 latka
23 VIII 2010, godz. 18.55 – 17 latka
20 X 2011, godz. 8.00 – 69 latek
3 I 2012, godz 9.00 – 16 latek
3 I 2012, godz 9.00 – 16 latek

Jak długo jeszcze?

Radom. Potrącenie na biało czerownym przejściu

Zdjęcie pochodzi z serwisu kontakt24.tvn.pl

Co dzieje się z kamiezlkami tuż po policyjnych akcjach?

Radomska policja …

Radomska policja regularnie od kilku lat przeprowadza akcje polegające na rozdawaniu kamizelek odblaskowych (zobacz >>>). Jeden z czytelników przesłał nam zdjęcia przedstawiające co robią rowerzyści z otrzymanymi prezentami. Okazuje się, że po wspólnym, eskortowanym przez radiowozy, przejeździe zdejmują je i… chowają do plecaków! Nie powinna zatem dziwić statystyka ich codziennego noszenia. Od kilku miesięcy jeden z kolegów liczy co rano na trasie o długości 5 km mijanych rowerzystów. Tych w kamizelkach jest 1,03%. Ludzie głosują nogami i bardzo dobrze! Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie pod tym linkiem >>>.

Radom. Co robią rowerzyści z kamizelkami otrzymanymi od policjantów? Chowają je do plecaków!

Radom. Co robią rowerzyści z kamizelkami otrzymanymi od policjantów? Chowają je do plecaków!

Radom. Co robią rowerzyści z kamizelkami otrzymanymi od policjantów? Chowają je do plecaków!