Miasto Kazimierzowskie. Uwagi Bractwa

W nawiązaniu do …

W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego przesłaliśmy do Urzędu Miejskiego następujące uwagi.

  1. Zgłaszamy sprzeciw wobec planów budowy parkingu podziemnego pod płytą Rynku 
  2. Zgłaszamy sprzeciw wobec przywrócenia ruchu samochodowego na ulicy Żeromskiego na odcinku Witolda – Traugutta. 
  3. Wnosimy, aby zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego powstała kładka pieszo-rowerowa nad ulicą Limanowskiego w ciągu Okulickiego – Szpitalna. 
  4. Wnosimy o wyegzekwowanie zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących utworzenia na ulicy Rwańskiej deptaka. 
  5. Wnosimy o wybudowanie zespołu przystanków komunikacji miejskiej na placu Kazimierza Wielkiego w celu integracji linii autobusowych jadących przez śródmieście. 
  6. Wnosimy, aby podczas projektowania nawierzchni jezdni i chodników stosowany był materiał o maksymalnie równiej powierzchni. Na chodnikach zapewni to komfort pieszym, na jezdniach zredukuje poziom hałasu generowany przez przejeżdżające samochody w stosunku do stosownej obecnie kostki łupanej. 

Powyższe propozycje są zgodne z:

  • Programem Ochrony Środowiska dla miasta Radomia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020
  • Programem ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
  • Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia 

Uszczegółowienie

Proponowana lokalizacja parkingu podziemnego znajduje się w samym sercu Miasta Kazimierzowskiego, które posiada unikatowy średniowieczny układ na skalę Polski. Dokonanie jakichkolwiek inwestycji budowlanych należy poprzedzić kosztownymi badaniami archeologicznymi. Stan budynków przy Rynku jest obecnie zły lub bardzo zły dlatego, taka inwestycja może stanowić dla nich zagrożenie. Kolejnym problemem jest wybór ulicy która miała by obsługiwać parking. Ogłoszony konkurs proponuje trzy ulice. Wariant Grodzka/Mała posiada zwężenie przy samym Rynku oraz dziewięćdziesięciostopniowy zakręt. Powoduje to problem z usytuowaniem wlotu, aby nie zajął całej szerokości ulicy, która jest jednym z głównych ciągów pieszo-rowerowych. Fakt ten eliminuje tą opcje jako możliwą do realizacji. Kolejnym wariantem jest ulica Szpitalna, problemem tego rozwiązania jest brak połączenia z ulicą Limanowskiego, bez znaczącej ingerencji oraz pogorszenia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Dodatkowo ulica leży w osi postulowanego w MPZP, bezkolizyjnego przejścia pieszo-rowerowego. Najrozsądniejszą opcją jest wykorzystanie ulicy Wolności, problemem w tym przypadku jest bliskość Ratusza oraz kamienic i wpływ inwestycji na fundamenty obiektów. Wjazd będzie znajdował się kilka metrów poniżej obecnego poziomu gruntu. Kolejnym argumentem przeciwko realizacji tej inwestycji jest kwestia finansowa. Sam koszt budowy parkingu to około 20 mln zł, zaś przewidywany koszt miesięcznego utrzymania będzie oscylować wokół kwoty 20 tys. zł. Obecnie w rejonie Miasta Kazimierzowskiego istnieje kilkaset miejsc parkingowych i są one wykorzystane w minimalnym stopniu. Uciążliwość parkingu podziemnego na 200 aut będzie odczuwalna na płycie Rynku. Infrastruktura towarzysząca służąca m.in. do wentylacji będzie zaburzać ład architektoniczny obszaru. Dodatkowo będzie dostarczać zanieczyszczeń co z pewnością zniechęci ludzi do spędzania czasu wolnego w tym miejscu. Rynek jest miejscem, które jest predysponowane z racji historii oraz uwarunkowań do obsługi ruchu pieszego. Dlatego celem rewitalizacji powinno być przywrócenie świetności tego miejsca dla mieszkańców a nie wprowadzanie na siłę obcego elementu jakim jest parking. Argument bliskości parkingu wobec Rynku jako zwiększenie jego atrakcyjności oraz dostępności jest błędny, ponieważ ruchu w takich miejscach generują piesi oraz rowerzyści i to otwarcie na nich powinno nastąpić w pierwszym etapie rewitalizacji.

Kluczową inwestycją dla tego obszaru jest budowa kładki pieszo-rowerowego przez ulicę Limanowskiego w ciągu ulicy Szpitalnej. Inwestycja ma kolosalne znaczenie w kwestii wprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego na obszar Miasta Kazimierzowskiego ponieważ przywraca kilkusetletnie połączenie Zamłynia ze śródmieściem. Opcjonalnie, w celu wzmocnienia wyżej wymienionych efektów, postulujemy budowę zespołu bezkolizyjnych przejść pieszo-rowerowych przez ulicę Limanowskiego również w ciągu ulicy Żytniej. Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób otwiera Rynek oraz eksponuje go w strukturze tkanki miejskiej. Zmienia także spojrzenie na Miasto Kazimierzowskie jako na obszar peryferyjny. Obecnie ta część miasta jest tak postrzegana ponieważ brak jest wyeksponowanych wejść do niego. Podkreśla to szczególnie nieatrakcyjne połączenie ulicy Szwarlikowskiej z system ciągów pieszych wokół ronda Kotlarza, braku zespolenia ulicy Żytniej z ciągiem pieszym przy ulicy Limanowskiego oraz z przejściem dla pieszych na osi ulic Staromiejska – Wałowa.

Z punktu widzenia transportowego istotne jest również zapewnienie poprawnej obsługi obszaru przez komunikacje zbiorową. W tej chwili w pobliżu Miasta Kazimierzowskiego położone są trzy przystanki, jednak tylko te na ulicy Reja zlokalizowane są w odpowiedniej odległości mogącej obsługiwać Rynek. Przystanki zlokalizowane na ulicy Żeromskiego (kierunek osiedle Michałów) oraz na ulicy Lekarskiej (kierunek dworzec PKP) znajdują się w znacznej odległości od Rynku oraz nie ma z nimi dogodnego połączenia dla pieszych. W związku z powyższym proponujemy utworzenie węzła komunikacji miejskiej na placu Kazimierza Wielkiego. Zaletą takiej lokalizacji jest bliska dostępność zarówno do ulicy Żeromskiego jak i miasta Kazimierzowskiego. Zabieg ten pozwala również na usuniecie ruchu komunikacji zbiorowej z ulicy Żeromskiego i połączenie w jedną oś deptaka z ulicą Rwańską.

Radom. Rynek Wentylacyjny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *