Statystyka na dwóch kołach czyli czy Radom jest przyjazny rowerzystom

Poniżej,  z pewnym …

Poniżej,  z pewnym opóźnieniem, prezentujemy odpowiedzi na pytania jakie skierowała do nas Gazeta Wyborcza w związku z tworzeniem rankingu miast przyjaznych rowerzystom (zobacz >>>). Są to wyłącznie dane statystyczne, dlatego też prosimy o nie wyciąganie pochopnych wniosków. Liczba kilometrów dróg dla rowerów czy liczba stojaków może wskazywać co prawda na podejście miasta do rozwoju transportu rowerowego, niemniej ważnym jest, aby ułatwienia rowerowe (drogi, pasy w jezdniach, kontrapasy, skróty) tworzyły spójną sieć. Niestety mimo pozytywnych działań na rzecz budowy infrastruktury rowerowej nadal w Radomiu z żadnego osiedla nie można dostać się do śródmieścia korzystając wyłącznie z w/w ułatwień. Dane aktualne na dzień 1 października 2012.

Ankieta rowerowa

1. Jaka jest łączna długość dróg publicznych w Waszym mieście?

 • 41,6 km dróg wojewódzkich i krajowych;
 • 104,46 km dróg powiatowych;
 • 212,24 km utwardzonych i nieutwardzonych dróg gminnych;
 • 156,44 km dróg wewnętrznych.

Razem: 514,74 km (stan na 1 stycznia 2013)

2. Jaka jest łączna długość:

 • Dróg dla rowerów (znak C-13) – 27 km
 • Dróg dla rowerów i pieszych (znak C-13/C-16) – 6,2 km
 • Dróg dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów (znak C-16/T-22) – 0,7 km
 • Pasów ruchu dla rowerów (znak P-2 oraz P-23, F-19 – z wyjątkiem podpunktu poniżej, który prosimy wyszczególnić osobno, bez względu czy jest wyznaczany oznakowaniem poziomym czy nie) – 0 km
 • Dwukierunkowych odcinków ulic jednokierunkowych (znaki B-2/T-22 i D-3/T-22):

ul. Bema – 0,28 km
ul. Bema – 0,23 km
ul. Jasińskiego – 0,29 km
ul. Miła – 0,26 km
ul. Prądzyńskiego – 0,22 km
ul. Rwańska – 0,23 km
ul. Sowińskiego – 0,59 km
ul. Traugutta (kontrapas) – 0,1 km
ul. Górna (kontrapas) – 0,43 km (aktualizacja, wrzesień 2013)
ul. Kaszubska (kontrapas) – 0,58 km (aktualizacja, wrzesień 2013)


Razem: 3,21 km

3. Jaka jest łączna długość dróg publicznych na których występuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. lub niższe?

0 km

4. Jaka jest łączna długość dróg publicznych wyposażonych w którekolwiek z w/w wymienionych rozwiązań (drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych, drogi dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów, pasy ruchu dla rowerów, dopuszczony ruch rowerów pod prąd ulic jednokierunkowych, ograniczenie prędkości do 30 km/godz. lub niższe)?

drogi dla rowerów – 17 km
drogi dla rowerów i pieszych – 6,2 km
drogi dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów – 0,70 km
pasy ruchu dla rowerów – 0 km
dopuszczony ruch rowerów pod prąd ulic jednokierunkowych – 3,2 km
ograniczenie prędkości do 30 km/godz. lub niższe – 0 km
Razem: 27,1 km

5. Ile jest w mieście  publicznych (sfinansowanych ze środków publicznych) stojaków rowerowych i ile rowerów się w nich może jednorazowo pomieścić?

program „Rowerem do szkoły” – 330 szt. / 660 miejsc park.
program „Ustaw swój stojak” – 122 szt. / 244 miejsc park.
zakupione z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania – 40 szt. / 80 miejsc park.
ustawione w związku z remont ul. Moniuszki – 6 szt. / 12 miejsc park.
Basen Orka – 5 szt. / 10 miejsc park.
Basen Delifn – 3 szt. / 6 miejsc park.
Borki, zalew – 4 szt. / 8 miejsc park.
Basen Neptun (wyrwikółka) –  40 szt. / 40 miejsc park.
Fontanny, ul. Żeromskiego – 6 szt. / 12 miejsc park. (aktualizacja, marzec 2013)
Razem: 556 szt. / 1072 miejsc park.

Radom. Stojaki rowerowe fundują kierowcy

6. Czy główna stacja kolejowa miasta jest skomunikowana którymś z rozwiązań opisanych w punktach 2-4?

Nie

7. Czy w mieście istnieją obszary wyłączone z ruchu samochodowego lub z ograniczonym ruchem samochodowym (np. rynek, starówka itp.)? Czy dopuszczony jest tam ruch rowerów? Na jakich zasadach?

Deptak na ul. Żeromskiego (0,71 km). „Zakaz ruchu” nie dotyczy rowerzystów.

Ponadto na obszarze miejskich parków dopuszczone jest poruszanie się rowerem pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym (8 parków o łącznej powierzchni 50,01 ha).

8. Jakie obowiązują w Waszym mieście formalne dokumenty dotyczące ruchu rowerowego, jakie mają formalne umocowanie i kogo obowiązują? (np. polityka rowerowa, polityka transportowa, zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i planów miejscowych, standardy, wytyczne lub regulaminy projektowania infrastruktury rowerowej, wymagania dot. miejsc postojowych dla rowerów itp.). Kto egzekwuje ich wdrażanie?

W 2011 roku przyjęto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”. W liczącym 301 stron dokumencie rowerom poświęcono poniższe dwa akapity:

Część I Uwarunkowania rozwoju

13.1.5.    Podsystem rowerowy
W roku 2005 zapoczątkowano w mieście budowę systemu tras rowerowych promujących alternatywny środek transportu. Wybudowano 1,2 km odcinek wzdłuż ul. Chrobrego. Opracowano założenia budowy systemu z podziałem na sieć dróg rekreacyjnych i gospodarczych. Jako główny element ustanowiono drogę wzdłuż rzeki Mlecznej, łączącej Las Kapturki ze śródmieściem i Muzeum Wsi Radomskiej – korytarz transeuropejskiej drogi EuroVelo. Jej uzupełnieniem będą ciąg wzdłuż linii kolejowej przebiegający od dzielnicy Potkanów, poprzez węzeł przesiadkowy przy dworcu kolejowym do dzielnicy Gołębiów i dalej przez terenami gminy Jedlnia Letnisko, oraz ścieżka rowerowa wzdłuż Potoku Północnego.
W chwili obecnej w mieście funkcjonuje już ponad 9,5 km dróg i ścieżek rowerowych zrealizowanych w ramach przebudowy bądź budowy elementów podsystemu drogowego. Obowiązek analizy lokalizacji infrastruktury rowerowej przy każdym nowym opracowaniu koncepcyjnym lub projektowym, jest właściwym narzędziem
 

Część II Kierunki zagospodarowania przestrzennego

5.1.6.     Podsystem rowerowy.
Zakłada się wytworzenie systemu ciągów rowerowych. Zapewni on połączenie dużych dzielnic mieszkaniowych miasta z dzielnicami przemysłowymi, usługowymi i rekreacyjnymi. Będzie połączony także z terenami rekreacyjnymi leżącymi poza granicami miasta. Rozwój sicci dróg rowerowych i budowa parkingów B+R mają na celu zwiększenie udziału roweru jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy i nauki. Głównym elementem układu dróg rowerowych jest trasa wpisana w przebieg korytarza nr 11 sieci EuroVelo. Łączy ona najatrakcyjniejsze rekreacyjnie tereny miasta, stanowi także łącznik południowo-zachodnich i północno-zachodnich dzielnic ze śródmieściem.


9.
Czy prowadzone były kompleksowe badania ruchu i czy obejmowały ruch rowerowy? Jaki jest jego udział? Kiedy badania były prowadzone (rok, miesiąc)? Czy prowadzone są inne analizy ruchu rowerowego?

Nie

10. Czy samodzielne inwestycje rowerowe są ujęte w wieloletnich planach finansowych (inwestycyjnych) gminy? Jeśli tak, to na jaką kwotę i w jakim procencie budżet był wykonywany? Proszę podać plan i wykonanie z ostatnich 5 lat i plan na najbliższe 5 lat.

Nie

11. Jeśli samodzielne inwestycje rowerowe nie są ujęte w planie wieloletnim, proszę podać plan i wykonanie z ostatnich 5 lat.

b.d.

12. Kto odpowiada za realizację polityki rowerowej miasta? Czy jest to jednostka, osoba? Jaki jest jej zakres obowiązków i kompetencji? Przed kim jest odpowiedzialna (kto jest bezpośrednim przełożonym lub osobą nadzorującą pracę).

W Radomiu nie ma polityki rowerowej. Drogi rowerowe buduje Miejski Zarząd Dróg i  Komunikacji a planuje Miejska Pracowania Urbanistyczna

13. W jaki sposób miasto współpracuje z użytkownikami rowerów? Czy istnieje sformalizowana współpraca z organizacjami pozarządowymi? Jaka jest jej podstawa prawna?

Nie

14. Czy miasto prowadzi lub finansuje działania edukacyjne, zachęcające do przesiadania się na rower? Czy np. pracownicy urzędu miasta i jego jednostek są zachęcani do korzystania z roweru?

Miasto w ramach dwuletniego programu dotyczącego ustawiania stojaków rowerowych „Rowerem do szkoły” przeprowadziło spotkania dotyczące poruszania się rowerem po mieści we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie.

15. Czy w Waszym mieście istnieje system roweru publicznego? Proszę podać liczbę stacji i rowerów, czas pracy oraz łączną liczbę wypożyczeń na miesiąc i rok.

Nie

16. Czy jest coś związanego z rowerami, czym Wasze miasto chciałoby się szczególnie pochwalić, uważa że inne miasta mogłyby korzystać z Waszych doświadczeń?

 • Znikoma część dróg rowerowych została wykonana w technologii kostki brukowej pozostałe mają nawierzchnię z masy bitumicznej.
 • Program „Rowerem do szkoły”, oraz „Ustaw swój stojak”. Zamontowano kilkaset stojaków w kształcie odwróconej litery U.
 • Jakością drogi dla rowerów na osiedlu Południe: „Droga rowerowe położona jest kilka centymetrów niżej niż chodnik. Dzięki temu jest wyraźnie oddzielona od trotuaru i nie chodzą po niej piesi. Dodatkowo przy przejściach dla pieszych ścieżkę od chodnika oddzielają barierki. Są jednak niskie, tak, aby nie było niebezpieczeństwa zahaczenia o nie kierownicą roweru. Zachowano ciągłość drogi rowerowej. Nawet na skrzyżowaniach nie ma krawężników, aby przejazd ścieżką był jak najbardziej komfortowy. Najważniejszym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo są jednak wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Przed każdym przejściem wylano asfaltowe wzniesienia, kierowcy muszą więc zwolnić przed dojazdem do nich.” Więcej: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110802/POWIAT0206/726432530

 Radom, Wyniesiony przejazd rowerowy na os. Połdunie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *