Kozienicka i Warszawska – brakujące przejazdy nie powstaną

Dostaliśmy odpowiedzi…

Dostaliśmy odpowiedzi na nasze wnioski wyznaczenia przejazdów dla rowerów w ciągu drogi rowerowej w ulicy Warszawskiej oraz Kozienickiej [zobacz>>>].

 

„W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2014r. Zn. BR.RRR.23.2014.MR dotyczące wyznaczenia przejazdów dla rowerów w ciągu ul. Kozienickiej na wlotach ulic Lesiowska, Północna, Potkańskiego Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że przebudowa ul. Kozienickiej (odcinek miejski drogi wojewódz­kiej nr 737) wykonana została zgodnie z dokumentacją projektową. Również oznako­wanie zrealizowane jest według projektu stałej organizacji ruchu pozytywnie zaopi­niowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu oraz uzgodnionego w tut. za­rządzie. Ze względu na ograniczoną szerokość ciągów pieszo – rowerowych przy w/w ulicach nie jest możliwe wyznaczenie oznakowaniem poziomym przejazdów dla rowerów (m.in. geometria związane z niekorzystnym kątem wlotu ul. Lesiowskiej do ul. Kozienickiej – brak także oznakowania poziomego przejścia dla pieszych.

Uwzględniając istniejące parametry ciągu pieszo – rowerowego oraz ograni­czenia terenowe wzdłuż ul. Kozienickiej od ul. Potkańskiego – w kier. granicy miasta (m.in. szerokość chodnika, dodatkowo lokalizacja słupów oświetlenia drogowego w chodniku oraz jego lokalizacja bezpośrednio przy jezdni) – nie jest możliwe pozytywne ustosunkowanie się do Państwa prośby związanej z ustawieniem oznakowania C -16 i tabliczki T-22. W tym przypadku zdaniem tut. zarządu negatywnie wpłynęło by to na bezpieczeństwo ruchu.

Poruszanie się rowerem po chodniku może odbywać się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U 1997 Nr 98 poz. 602 ze zm.) art. 33 ust. 5.”

” W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2014r. dotyczące drogi dla rowerów na ul. Warszawskiej, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że ze względu na zbyt małą szerokość chodnika na wiadukcie (3m) nad ul. Szarych Szeregów nie możliwe jest wyznaczenie przejazdu dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów na ul. Warszawskiej. ”

Pokaz zdjęć. Rower w miastach Europy – spotkanie III – Dania

Bractwo Rowerowe …

Bractwo Rowerowe zaprasza na cykl pokazów „Rower w miastach Europy”. Przedstawiane zdjęcia i opowieści są plonem wyjazdów studyjnych odbytych zarówno przez członków Bractwa jak i przyjaciół stowarzyszenia do krajów europejskich. Tematyka to nie tylko ruch rowerowy, ale szerzej: urbanistyka – urządzenie przestrzeni miejskiej, organizacja ruchu, transport publiczny. Oczywiście będą także dygresje krajoznawcze, historyczne, kulturowe…

Wtorek 30 grudnia, godzina 19:30
Nasza Szkapa, róg ulic Broni i Dowkontta (przy nowym łączniku rowerowym z Ustronia)

Odcinek III: Dania

– Na ile sposobów można podwieźć dzieci do przedszkola lub szkoły?
– Ilu mieszkańców Kopenhagi korzysta z roweru cały rok?
– Na piwo na rowerze. Czemu nie?
– Jak wykonać skręt w lewo po duńsku?
– Jak wyglądają trasy pozamiejskie i integracja z transportem publicznym?
– Dlaczego Kopenhaga od lat jest miastem z najlepszą jakością życia?
A także pokażemy, że drzewa mogą rosnąć również na jezdni na środku skrzyżowania.


Rower w miastach europy - Dania

Detekcja rowerów – telenowela trwać będzie

Wracamy do tematu …

Wracamy do tematu detekcji rowerów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Chociaż przepisy jasno stwierdzają, że rowerzyści powinni być wykrywani automatycznie a okres dostosowania starszych rozwiązań minął już kilka lat temu to MZDiK nadal stosuje nielegalne przyciski. I to nawet w nowych realizacjach drogowych.

Nasze stanowisko potwierdza także opinia otrzymana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [zobacz>>>].

Tak będzie w przypadku nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu obwodnicy południowej z al. Grzecznarowskiego. Na nasz ponowny wniosek [zobacz>>>] dostaliśmy odpowiedź:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2014r. Zn. BR.RRR.26.2014.MR dotyczące zmiany sposobu detekcji rowerów na skrzyżowaniu ulic Grzecznarowskiego/obwodnica południowa. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że sygnalizacja świetlna na ww. skrzyżowaniu została wykonana w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz program sygnalizacji świetlnej. W tych dokumentach, jako sposób detekcji, zostały przewidziane jedynie przyciski. Skrzyżowanie Grzecznarowskiego/obwodnica południowa, zostało już oddane do użytku. Zmiana sposobu detekcji wiązałaby się ze zmianą całej dokumentacji projektowej dla sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. W związku z powyższym zmiana sposobu detekcji rowerów na przedmiotowym skrzyżowaniu nie jest możliwa.”

Podobnie sytuacja wygląda na ulicy Chrobrego przy Paderewskiego i Rapackiego. Na nasz wniosek:

„Zwracamy się z wnioskiem o zmianę sposobu działania sygnalizacji świetlnej na przejazdach dla rowerów na skrzyżowaniach ulicy Chrobrego z Rapackiego oraz Daszyńskiego.

Obecnie zastosowana detekcja rowerzystów jest niezgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w której stwierdza się, że detekcja w przypadku pojazdów (rower jest pojazdem) powinna być automatyczna. Mimo tego rowerzysta na powyższych przejazdach zmuszony jest do zatrzymania w każdym cyklu i wciśnięcia przycisku nawet jeśli na równoległym kierunku na jezdni obok nadawany jest sygnał zielony. Jeżeli rowerzysta wciśnie przycisk podczas nadawania sygnału zielonego na sąsiedniej jezdni to otrzymuje zielone światło natychmiast co może być zaskoczeniem dla pojazdów skręcających w prawo.

 Ponawiamy zatem nasz wniosek o dostosowanie sygnalizacji na powyższych przejazdach do stanu zgodnego z prawem. Można tego dokonać na wiele sposobów, z których sprawdzonym jest zastosowanie sygnalizacji sprzężonej z równoległym kierunkiem ruchu.”

Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2014r. Zn. BR.RRR.28.2014.MR dotyczące zmiany sposobu działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Chrobrego/Rapackiego oraz Chrobrego/Daszyńskiego (automatyczna detekcja dla rowerów) Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii detekcji zgodnie z pismem nr DR.4012.3.2011 z dnia 30.03.2011r. W/w zagadnienie wciąż jest tematem wielu polemik i dyskusji i stanowi problem związany z niezawodnością, czy jednoznacznością wykrywania rowerzystów (jednoznaczność stref detekcji).

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, iż dokumentacja projektowa przebudowy w/w sygnalizacji na ulicy Chrobrego nie przewidywała innego sposobu detekcji dla pieszych i rowerzystów niż wdrożone tj. przyciski. Dlatego też nie jest możliwa zmiana sposobu detekcji.”Łącznik Prusa – Planty – krok w dobrą stronę

MZDiK oddał do użytku…

MZDiK oddał do użytku łącznik Waryńskiego – Prusa. W przyszłym roku, wraz z wyniesionym przejściem na ul. Sienkiewicza przy katedrze, powstanie również przejazd rowerowy z krótkimi odcinkami pasów w jezdni.

Łącznik rowerowy Prusa Waryńskiego w Radomiu

Łącznik rowerowy Prusa Waryńskiego w Radomiu

Natomiast w sprawie dalszego połączenia w kierunku parku Planty [zobacz>>>]  przekazaliśmy nasze uwagi do urzędu miasta:

” W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2014r. nr BR.RRR.29.2014.MR dotyczące dopuszczenia ruchu rowerów na łączniku między ulicami Traugutta i Waryńskiego wraz z naprawą zniszczonej nawierzchni ww. ciągu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że zamierza wykonać połączenie dla rowerów od ul. Prusa do ul. Waryńskiego. Natomiast odcinek ciągu pieszego od ul. Traugutta do ul. Waryńskiego nie stanowi pasa drogowego i nie jest w zarządzaniu MZDiK. W związku z powyższym prosimy przekazać powyższy wniosek do Urzędu Miasta celem rozpatrzenia według kompetencji. ”

Rowerowy łącznik na Zielonej – już w przyszłym roku?

Otrzymaliśmy …

Otrzymaliśmy odpowiedź na naszą propozycję [zobacz>>>] wyznaczenia łącznika w ciągu ulicy Zielonej.

„W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2014r. nr BR.RRR.24.2014.MR dotyczące budowy łącznika dla rowerów przez ul. Czarnieckiego, na wysokości ul. Zielonej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że powyższe zadanie zostanie rozważone do realizacji w 2015r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego”.

Łącznik rowerowy Zielona - Czarnieckiego

Z Okrzei w lewo. Już niedługo

W ramach realizacji …

W ramach realizacji budżetu obywatelskiego pod koniec września na ulicy Metalowej pojawił się kontrapas, miesiąc później oddano do użytku wyremontowaną ulicę Okrzei, która krzyżuję się Metalową. Niestety pod znakiem C-2 (nakaz skrętu w prawo) nie pojawiła się tabliczka T-22 (nie dotyczy rowerzystów) przez co rowerzyści jadący od strony ulicy Okrzei nie mogą skorzystać z kontrapasu. Dlatego też zwróciliśmy się do MZDiK z prośbą o korektę oznakowania. Odpowiedź Zarządu:

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 12.11.2014r. dotyczące dowieszenia pod znakiem C-2 tabliczki T-22 na wlocie ul. Okrzei do ul. Metalowej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że powyższe może zostać wykonane dopiero po wykonaniu w tym miejscu korekty oznakowania poziomego na kontrapasie. Korekta ta może zostać wykonana dopiero w trakcie wiosennej odnowy oznakowania poziomego, w związku z czym wtedy tez możliwe będzie dowieszenie postulowanej tabliczki pod znakiem C-2.

Radom. Skrzyżowanie ulic Okrzei i Metalowej

Żółkiewskiego nadal nieciągła

„Zwracamy się z …

„Zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie przejazdów dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów i pieszych w ulicy Żółkiewskiego na wjazdach publicznych do osiedla Michałów.

Aktualna organizacja ruchu zmusza kierujących rowerem do zatrzymywania się i przeprowadzania roweru przez przejście dla pieszych. Jest to sytuacja, która utrudnia poruszanie się rowerem i rodzi niejednoznaczne interpretacje o pierwszeństwie przejazdu. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2011r. Art. 23 1a. „Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.”, natomiast rowerzysta jadący rowerem po drodze dla rowerów i pieszych dostaje zupełnie odwrotny komunikat.

W związku z powyższym postulujemy wyznaczenie przejazdów dla rowerów w ciągu drogi dla rowerów i pieszych jak również przejazdu przez ulicę Żółkiewskiego przy istniejącym przejściu dla pieszych na wysokości centrum handlowego.”

Dostaliśmy odpowiedź na nasz wniosek i niestety nic nie wskazuje aby po 6 latach cokolwiek się zmieniło (zobacz>>>):

„W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2014r. dotyczące drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Żółkiewskiego, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że ciąg pieszo – rowerowy posiada jeden pas wspólny szerokości 3 m, z którego mogą korzystać piesi oraz rowerzyści (oznakowanie C-13 + C-16). Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, minimalna szerokość przejścia dla pieszych wynosi 4 m. Mając powyższe na uwadze a także fakt, iż bezpośrednio przy przejściach znajdują się słupy oświetleniowe, które uniemożliwiają wyznaczenie obok przejść dla pieszych przejazdów dla rowerów tut. Zarząd nie może pozytywnie ustosunkować się do Pana prośby.

Przejazd przez ul. Żółkiewskiego rozważymy do realizacji w ramach zadania „Usprawnienia ruchu pieszego i rowerowego” ujętego w projekcie planu wydatków inwestycyjnych na rok 2015.”

Radom, ul. ŻółkiewskiegoKrawężnikobranie – odcinek drugi

Otrzymaliśmy …

Otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek dotyczący niwelacji krawężników na przejazdach (zobacz>>>). Jest szansa, że w przyszłym roku takie działania zostaną zrealizowane.

 

” W odpowiedzi na pismo ZN: BR.RRR.27.2014.MR dotyczące niwelacji krawężników na przejazdach dla rowerów Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, iż z uwagi na ograniczone środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg na terenie m. Radomia realizacja w/w zadania nie jest planowana w bieżącym roku. Realizacja ułatwień będzie wykonywana sukcesywnie przy okazji remontów ulic w ramach zadań inwestycyjnych, jak również bieżących remontów w roku 2015. ”

Badanie potrzeb radomskich rowerzystów

Rozpoczęliśmy badanie…

Rozpoczęliśmy badanie ankietowe potrzeb rowerzystów w Radomiu. Poprzez analizę zebranych w ten sposób danych chcielibyśmy określić podstawowe problemy w zakresie komunikacji rowerowej w naszym mieście. Na ich podstawie możliwe będzie sformułowanie najważniejszych wniosków w kontekście ich rozwiązania.

Jednym z elementów ankiety jest możliwość dodania najczęściej uczęszczanej przez siebie trasy rowerowej (np. dom – praca) co pozwoli stworzyć mapę głównych kierunków przemieszczeń rowerzystów w Radomiu. Będzie to bardzo pomocne przy określaniu priorytetów inwestycyjnych w zakresie rozbudowy infrastruktury rowerowej.Jest to o tyle istotne z powodu braku prowadzenia badań ruchu rowerowego przez miasto.

Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców Radomia poruszających się rowerem do wypełnienia poniższej ankiety, która dostępna jest pod adresem: rower.radom.pl/ankieta oraz prosimy o poinformowanie o niej swoich przyjaciół i znajomych.

Koordynator: Michał Rejczak

Badanie ankietowe rowerzystów w Radomiu