Pętle w końcu wykrywają rowerzystów!

W rejonie …

W rejonie skrzyżowania Starokrakowska / Nasypowa została uruchomiona nowa sygnalizacja świetlna. Jest jednak inna niż wszystkie bowiem wyświetla ciągle sygnał czerwony dla pojazdów. Jeśli jednak samochód zbliży się do przejścia z przepisową prędkością, wtedy dostanie zielone światło. Dodatkowo na nasz wniosek w nawierzchni jezdni zostały zamontowane pętle indukcyjne wykrywające również rowerzystów. Pętle zostały zlokalizowane 15 m od linii zatrzymania i mają podwyższoną czułość. Skąd nasz wniosek do MZDiK? Na co najmniej kilku skrzyżowaniach (tych bez dróg dla rowerów) pętle indukcyjne nie wykrywają jednośladów zmuszając rowerzystów do oczekiwania aż sygnał zielony wzbudzi samochód lub do przejeżdżania na sygnale czerwonym co ma negatywny pływ na bezpieczeństwo. Tak dzieje się m.in. na skrzyżowaniu Wałowa / Limanowskiego i Kelles-Krauza / Niedziałkowskiego. Liczymy, że skoro teraz się da to stare sygnalizacje zostaną zmodyfikowane.

Radom. Starokrakowska pętle indukcyjne dla rowerzystów

Radom. Starokrakowska pętle indukcyjne dla rowerzystów

Konsultacje. Radom – Domaniów

Starostwo …

Starostwo Powiatowe ogłosiło konsultacje w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew – Radom (zobacz >>>). Niestety ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji nie ukazało się w ogólnodostępnych mediach dlatego nasze uwagi wysłaliśmy po tym jak konsultacje oficjalnie się skończyły. Liczymy jednak, że z uwagi na ten fakt zostaną mimo to rozpatrzone. 

Uwagi ogólne

1. Projekt poddany konsultacji nie zawiera organizacji ruchu, dlatego w niektórych przypadkach trudno ocenić prawidłowość zaproponowanych rozwiązań;

2. Wnosimy, aby nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wykonana była z asfaltu. Z porównania cen jednoznacznie wynika, że nawierzchnia z kostki jest znacznie droższa w realizacji niż nawierzchnia asfaltowa. Ponadto rowerzysta poruszający się po nawierzchni z kostki napotyka opory toczenia o 30% (dotyczy kostki bezfazowej) lub o 40% (dotyczy kostki fazowanej) większe niż w przypadku nawierzchni asfaltowej (raportu Umwelt-und Prognose-Institut e.V. „UPI-Bericht 41”);

3. Wnosimy, aby zachowana została ciągłości nawierzchni i niwelety ciągu pieszo-rowerowego na wjazdach indywidualnych, w tym rezygnacja z krawężników poprzecznych. Brak zachowania ciągłości niwelety w rejonach wjazdów na posesję pogarszają komfort poruszania się rowerem szczególnie w przypadkach jeśli kilka wjazdów jest zlokalizowanych w niewielkiej odległości od siebie;

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie szerokość ciągu pieszo-rowerowego powinna wynosić nie mniej niż 2,5 m;

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicznej ich usytuowanie skrajnia pozioma drogi dla rowerów wynosi 20 cm. W tej przestrzeni nie mogą znaleźć się m.in. ogrodzenia posesji, słupy energetyczne i telekomunikacyjne;

6. Z uwagi na brak odpowiedniej szerokości w rejonach skrzyżowań na zastosowanie oddzielnych przejazdów dla rowerów oraz przejść dla pieszych wnosimy o zastosowanie wzorem Radomia rozwiązania znanego pod nazwą „tukan” (neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym);

7. Wnosimy o rezygnację z odgięć trasy rowerowej w rejonach skrzyżowań, polecamy zapoznanie się z opinią GDDKiA w/w sprawie.
[…]Załamanie trasy ze zbyt małym promieniem łuku drogi dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu wymusza zmniejszenie prędkości rowerzysty wjeżdżającego na przejazd, ale także – symetrycznie – opuszczającego przejazd. Szczególnie niebezpieczne może to być na dwukierunkowych drogach dla rowerów, w sytuacji w które ewakuacja rowerzysty z przejazdu jest dodatkowo utrudniona lub wręcz całkowicie uniemożliwiona przez rowerzystów nadjeżdżających z naprzeciwka i również próbujących się przedostać przez tak wytworzone „wąskie gardło”. Zbliżający się do skrzyżowania kierowca może nie spodziewać się, że rowerzysta będzie zmuszony zwolnić lub całkowicie zatrzymać się, by opuścić przejazd. Zmiany trasy drogi dla rowerów bezpośrednio przed przejazdem dezorientują kierowcę co do zamiarów rowerzysty. W typowej sytuacji odgięcia „na zewnątrz” rowerzysta jadący na wprost z punktu widzenia poruszającego się równolegle kierowcy najpierw zaczyna skręcać w prawo, a następnie„nagle” odbija w lewo, „niespodziewanie” wjeżdżając na przejazd. Komplikowanie przebiegu drogi dla rowerów sprawia że to, co z punktu widzenia rowerzysty i w myśl przepisów prawa jest jazdą na wprost, z punktu widzenia kierowcy staje się dość zaskakującymi manewrami.[…]

8. Na połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z jezdnią ruchu ogólnego wnosimy o niestosowanie krawężników poprzecznych. Poniżej przykład konstrukcji dla przejazdu rowerowego przez ul. Żółkiewskiego oraz zdjęcie skrzyżowania o ruchu okrężnym im.Kisielewskiego w Radomiu;

Uwagi szczegółowe

Rysunek 1.13

 • projekt nie przedstawia propozycji rozwiązań na połączeniu infrastruktury na terenie Powiatu z infrastrukturą rowerową na terenie Radomia (projekt firmy PW Dakar wykonany na zlecenie MZDiK w Radomiu);
 • zaproponowane rozwiązanie polegające na przerzuceniu ciągu pieszo-rowerowego na druga stronę jezdni w rejonie cmentarza jest niedopuszczalne z uwagi na komfort oraz bezpieczeństwo rowerzystów. W tym miejscu proponujemy przeniesienie zatoki parkingowej na druga stronę jezdni wraz z wyznaczeniem wyniesionych przejścia dla pieszych w rejonie bram cmentarnych;
 • zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie szerokość ciągu pieszo-rowerowego powinna wynosić nie mniej niż 2,5 m. Na wysokości 14+505,57 – 15+103.34 zaprojektowano infrastrukturę szerokości 2 m;

Radom - Cerekiew

Rysunek 1.12

 • projekt nie przewiduje infrastruktury dla rowerzystów w rejonie parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Bp.M. Jest to rozwiązanie niedopuszczalne i obniżające bezpieczeństwo rowerzystów, wnosimy o zaprojektowanie w tym miejscu 2,5 m szerokości ciągu pieszo-rowerowego;
 • wnosimy o rezygnację z odgięć trasy rowerowej w rejonie skrzyżowania z ul. Wesołą zgodnie z zapisem zawartym w uwagach ogólnych;

Rysunek 1.10

 • wnosimy o rezygnację z odgięć trasy rowerowej w rejonie skrzyżowania z ul. Graniczną zgodnie z zapisem zawartym w uwagach ogólnych;

Rysunek 1.09

 • wnosimy o podjęcie rozmów z GDDKiA odnośnie technologii wykonania oraz standardów dla odcinka ciągu pieszo-rowerowego pod obwodnicą zachodnią Radomia. W szczególności w zakresie nawierzchni asfaltowej oraz ciągłość trasy na wjazdach indywidualnych;

Rysunek 1.08

 • wnosimy zastosowanie łagodnych wyłukowań ciągu pieszo-rowerowego zapewniających przejazd rowerzystom z prędkością min. 20 km/h w rejonie zjazdu indywidualnego 11+643.97;

Rysunek 1.05

 • wnosimy zastosowanie łagodnych wyłukowań ciągu pieszo-rowerowego zapewniających przejazd rowerzystom z prędkością min. 20 km/h na połączeniu w rejonie zjazdu indywidualnego 10+199.84;

Rysunek 1.03

 • wnosimy o zastosowanie obok przejścia dla pieszych przejazdu dla rowerów w rejonie skrzyżowania z DW 773. Jeśli z uwagi na brak odpowiedniej szerokości nie będzie takiej możliwości wnosimy na zastosowanie wzorem Radomia rozwiązania znanego pod nazwą „tukan”(neologizm z języka angielskiego oznaczający dwa w jednym) opisanego w uwagach ogólnych;
 • w organizacji ruchu wnosimy o przewidzenie możliwości dostania się na ciąg pieszo-rowerowy rowerzystom poruszającym się południowym odcinkiem DW 773 w formie czwartego wlotu skrzyżowania oraz linii przerywanej. 

Radom - Cerekiew

Rysunek 1.01

 • wnosimy zastosowanie łagodnych wyłukowań ciągu pieszo-rowerowego zapewniających przejazd rowerzystom z prędkością min. 20 km/h w rejonie zjazdu indywidualnego 7+113.53 oraz 7+197.84;
 • stwierdzamy brak rozwiązań umożliwiających bezpieczne dostanie się na ciąg pieszo-rowerowy rowerzystom poruszających się drogą 3505W.

Radom - Cerekiew

Konsultacje. Wyszyńskiego

Urząd Miasta ogłosił …

Urząd Miasta ogłosił konsultacje w sprawie zmian na ul. Wyszyńskiego (zobacz >>>). Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie. 

Zwracamy się z wnioskiem, aby po ewentualnej zmianie organizacji ruchu na jednokierunkowy na ul. Wyszyńskiego wprowadzono kontraruch rowerowy polegający jedynie na dodaniu tabliczek T-22 „Nie dotyczy rowerów” pod znakami B-2 „Zakaz wjazdu” oraz znakami D-3 „Droga jednokierunkowa”. Wnosimy również o wprowadzenie na ul. Sienkiewicza strefy zamieszkania oznaczoną znakiem D-40. Dzięki temu rozwiązaniu rowerzyści jadący w kierunku północnym włączaliby się do ruchu i musieliby ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się ul. Sienkiewicza. Ponadto wnosimy o uwzględnienie w projekcie organizacji ruchu łącznika umożliwiającego rowerzystom wjazd do parku im. Tadeusza Kościuszki od strony ulicy Wyszyńskiego oraz zniesienia miejsc parkingowych wyznaczonych w obrębie skrzyżowania Sienkiewicza / Wyszyńskiego. Zgodnie z art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 1) […] na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od […] skrzyżowania; 2) na przejściu dla pieszych […] oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem […]; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem […]. Samochody stojące w zatoce skutecznie zasłaniają widoczność w obrębie przejścia dla pieszych, z którego korzystają uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13. Jest to szczególnie ważne, gdyż uczniami szkoły są również dzieci z niepełnosprawnością ruchową. 

Radom. Wyszyńskiego. Źródło: GSV