Rynek zastawiony samochodami

Poniżej przedstawiamy…

Poniżej przedstawiamy list czytelnika.

Kolejna przestrzeń publiczna została zagarnięta przez samochody, po placu Jagiellońskim przyszła pora na Rynek. We wtorek w godzinach popołudniowych stało tam kilka samochodów. Według mojej oceny nielegalny parking powstał za zgodą służb miejskich (a być może nawet partyjnych) ponieważ płyta Rynku została starannie odśnieżona. Śmiem twierdzić, że nawet lepiej niż niejedno miejsce w strefie płatnego parkowania. Budzi to moją szczególną odrazę ponieważ Rynek nie jest parkingiem, a odśnieżanie spychem kostki granitowej może doprowadzić do jej wyrwania. Kto wtedy za to zapłaci? Gdzie są patrole straży miejskiej? Po co nam monitoring? Czy złotouści rzecznicy służb odpowiedzialnych za porządek po raz kolejny będą wciskać kit, że żadne znaki nie zabraniają parkować na placu a oni sami nie mogą interweniować bo to nie strefa ruchu? Panowie litości!
Radom. Rynek Miasta Kazimierzowskiego zamieniony na nielegalny parking
Radom. Rynek Miasta Kazimierzowskiego zamieniony na nielegalny parking

Nowych stojaków nie będzie

Z kronikarskiego …

Z kronikarskiego obowiązku przedstawiamy pismo jakie na początku września wysłaliśmy do Urzędu Miejskiego. Pismo dotyczyło kontynuowania akcji montażu stojaków rowerowych również w roku 2013. Poniżej przedstawiamy także odpowiedź przygotowaną przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Radom, dn. 06.09.2012r.


Pan
Krzysztof Ferensztajn
Wiceprezydent Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Dotyczy programu „Ustaw swój stojak”

W nawiązaniu do sukcesu programu „Rowerem do szkoły” oraz „Ustaw swój stojak”  zwracamy się z prośbą o kontynuowanie akcji montażu stojaków rowerowych również w roku 2013. Radom jako jedno z nielicznych miast w Polsce może poszczycić się tak dużą skalą przedsięwzięcia. Jednak mimo zamontowania blisko 550 stojaków nadal przed wieloma instytucjami nie można w bezpieczny sposób zaparkować jednośladów (np. przed MZDiK, domami pomocy społecznej czy przedszkolami). Proponujemy, aby źródłem finansowania zakupu i montażu urządzeń były wpływy ze strefy płatnego parkowania. Wydaje się, że drugim źródłem pozyskania funduszy mogłyby być oszczędności związane z zaniechaniem montażu części wygrodzeń przy drogach rowerowych podczas budowy m.in. obwodnicy południowej.

Z poważaniem,
Sebastian Pawłowski

ODPOWIEDŹ:

Radom, dn. 05.10.2012r.
OŚR.I.0124.3.5.2012.BS

W nawiązaniu do Państwa pisma dot. programu „Ustaw swój stojak” wyjaśniam, że realizowany w 2011roku projekt „Ustaw swój stojak” stanowił trzeci etap projektu” Rowerem do szkoły” realizowanego od 2009 roku przez okres trzech lat.

W tym okresie zamontowane zostały 452 stojaki rowerowe w placówkach oświatowych, pasach drogowych oraz na terenach użyteczności publicznej.

Na chwilę obecne nie planujemy jego kontynuacji.

Jednocześnie informuję, że Państwa pismo zostało przekazane do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Grażyna Krugły

Radom. Stojaki rowerowe, Galeria na murach

Skrzyżowanie Odrodzenia/Górna/Kaszubska

Ponieważ jako …

Ponieważ jako pomysłodawcy wyniesienia skrzyżowania Odrodzenia/Górna/Kaszubska (zobacz >>>, zobacz >>>) poczuwamy się do jego poprawnego wykonania przesłaliśmy do MZDiK następujące pismo:


Radom, dn. 03.12.2012r.
Dotyczy budowy wyniesionego skrzyżowania na ul. Odrodzenia

Bractwo Rowerowe z zadowoleniem przyjęło decyzję MZDiK dotyczącą budowy wyniesionego skrzyżowania Odrodzenia / Górna / Kaszubska. Cieszymy się, że m.in. nasz wniosek zyskał Państwa poparcie. W ostatnim czasie podobne rozwiązanie zastosowano na skrzyżowaniu Dzierzkowska / Nowogrodzka. Niestety docierają do nas głosy, że wielkość wyniesienie nie zmusza kierowców do zmniejszenia prędkości. Bez większych problemów da się je pokonać z prędkościami znacznie przekraczającymi wartości dopuszczalne (zobacz >>>). Mając na uwadze powyższe wnosimy o przeanalizowanie projektu dotyczącego skrzyżowania Odrodzenia / Górna / Kaszubska pod kątem zastosowanych rozwiązań. Obawiamy się, że przy zbyt małej różnicy pomiędzy poziomem jezdni i poziomem skrzyżowania po wybudowaniu wyniesienia nadal będzie dochodzić w tym miejscu do zdarzeń drogowych.

Sebastian Pawłowski
Bractwo Rowerowe, Radom

Poniżej odpowiedź MZDiK

Radom, dn. 19.12.2012r.
DR.0131.123.2012

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2012r. dotyczące wyniesienia skrzyżowania ulic: Odrodzenia/Górna/Kaszubska, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.20O3r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach {Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 z póż. zm.) w/w skrzyżowanie zostanie wyniesione ponad poziom jezdni na wysokość 10 cm z zapewnieniem odpowiedniego skosu najazdu na każdym wlocie skrzyżowania (wymuszającym ograniczenie prędkości).

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
mgr Kamil Tkaczyk


Radom. Skrzyżowanie Odrodzenia / Górna / Kaszubska