Czy budżet obywatelski jest jeszcze obywatelski?

W nawiązaniu do …

W nawiązaniu do artykułu Gazety Wyborczej (zobacz >>>) publikujemy opinie MZDiK do naszych projektów złożonych do budżetu obywatelskiego. Na 18 naszych propozycji tylko 5 zostało zaopiniowane pozytywnie…

146.(2659) Ścieżki rowerowe na Ustroniu. Etap III
Budowa drogi dla rowerów w całości po zachodniej stronie ul. Jana Pawła II opiniowana jest negatywnie, ponieważ na wysokości stacji paliw pas drogowy tej ulicy kończy się na obrzeżu chodnika. Chęć wybudowania ciągu rowerowego wiązałaby się zatem z wejściem w teren prywatny. Rozważana jest budowa fragmentu drogi dla rowerów po stronie wschodniej na odcinku od ronda Dmowskiego do nowo wybudowanej drogi dla rowerów w parku Ustronie, a od przejazdu przy ul. Gagarina już po stronie zachodniej. Konieczne byłoby dostosowanie geometrii chodnika pod kładką nad ul. Jana Pawła II i poprowadzenie ścieżki rowerowej bezpośrednio przy filarach. Ponadto, częściowo ścieżka przebiegałaby po działce nie stanowiącej pasa drogowego, w związku z tym należy w takiej sytuacji wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji celu publicznego. Na tego typu działce droga dla rowerów musiałaby być budowana tylko i wyłącznie na podstawie pozwolenia na budowę. Są to procedury długotrwałe, w związku z tym realizację należy rozłożyć na 2 lata. W jednym roku opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami, a w następnym realizacja zadania. Szacowany koszt inwestycji to ok. 600-700 tys. zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie przygotowała i przedstawiła do zaopiniowania w MZDiK koncepcję wykonania łącznika dla pojazdów i rowerzystów pomiędzy ul. Grzecznarowskiego (obok przejścia podziemnego) do ul. Gagarina i wzdłuż tej ulicy aż do drogi dla rowerów położonej w parku Ustronie. Jeżeli ta koncepcja zostanie zaopiniowana i zrealizowana, to zapewni ona połączenie ul. Grzecznarowskiego i Jana Pawła II po stronie zachodniej.
Wniosek opiniujemy negatywnie

148.(2679) Ścieżki rowerowe na Borkach, Halinowie i Koziej Górze
Ulica Maratońska oraz NSZZ Solidarność. Łączna długość brakujących odcinków ścieżki rowerowej to 950 mb. Koszt wykonania to kwota 600 000 zł. Na wykona-nie ścieżki należy opracować dokumentację projektową. Realizacja nie jest możliwa w roku budżetowym 2017.
Wniosek opiniujemy negatywnie

149.(2689). Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie
1. Budowa drogi asfaltowej od ul. Wernera do ul. Warszawskiej (po południowej stronie ul. Szarych Szeregów) usprawni ruch rowerowy na tym odcinku oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki odseparowaniu pieszych od rowerzystów. Obecnie rowerzyści korzystają z ciągu pieszo – rowerowego, który wykonany jest z płyt chodnikowych. Realizację zadania możliwa jest w jednym roku budżetowym:
-wykonanie dokumentacji (koszt około 30 000 zł) – 2017 rok,
-realizacja zadania (koszt około 270 000 zł) – 2017 rok.
Wniosek opiniujemy pozytywnie

2. Wyznaczenie krótkich pasów rowerowych na obszarach wyłączonych z ruchu wzdłuż ul. Warszawskiej od ronda NSZ do granicy miasta – wniosek opiniujemy negatywnie ponieważ powierzchnie wyłączone z ruchu linią poziomą P-21 wykonane są głównie przed skrzyżowaniami i wykonane są w celu wskazania dokładnego toru jazdy pojazdu. Poprowadzenie pasów rowerowych przez powierzchnie wyłączone z ruchu spowoduje powstaniu kolizji pojazd – rowerzysta podczas wykonywania manewru skrętu w prawo przez pojazd (pojazd skręca w prawo a rowerzysta jedzie na wprost). Rowerzysta nie będzie widoczny przez kierowcę co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu.
Wniosek opiniujemy negatywnie

163.(2709) Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach
Wyznaczenie pasów dla rowerzystów na jezdni:
1.  Kozienicka (od ul. Żółkiewskiego do ul. Struga). Na ul. Kozienickiej od wjazdu z ul. Żółkiewskiego do wiaduktu nad trasą kolejową relacji Radom- Warszawa występuje pas przeznaczony do ruchu autobusów oraz rowerzystów. Ulica Kozienicka zalicza się do kategorii dróg zbiorczych – zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). Szerokość pasa ruchu drogi kategorii Z na terenie zabudowanym wynosi 3,5 metra, zatem wybudowanie dodatkowego pasa ruchu dla rowerzystów jest niemożliwe.
Wniosek opiniujemy negatywnie

2. Struga (od ul. Kozienickiej do ul. Sportowej). Z uwagi na planowaną budowę hali sportowo – widowiskowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Struga / Zbrowskiego, w obrębie wspomnianych ulic planowana jest zmiana organizacji ruchu wynikająca z realizacji wspomnianej inwestycji. Zatem realizacja założeń przedstawionych w projekcie na chwilę obecną jest niemożliwa.
Wniosek opiniujemy negatywnie

3. 11 Listopada (od ul. Struga do ul. Chrobrego) – pozytywnie z uwagami
Uzasadnienie – Tutejszy Zarząd opiniuje pozytywnie projekt ścieżki rowerowej, z zastrzeżeniem, że projektowana ścieżka rowerowa przebiegać będzie wzdłuż chodnika. Wydzielenie ścieżki rowerowej w obrębie jezdni byłoby niezgodne z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z póżn. zm.), zgodnie z którym szerokość pasa ruchu drogi kategorii G wynosi 3,5m. Ponad to ul. 11 Listopada jest ulicą wchodzącą w skład tzw. obwodnicy śródmiejskiej Radomia. Poprowadzenie ruchu rowerzystów w obrębie jezdni mogłoby spowodować utrudnienia w ruchu drogowym w godzinach największego natężenia ruchu pojazdów. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną na ul. Zbrowskiego, Żwirki i Wigury, Chrobrego poprzez zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także zmienić program sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Szacowany koszt: ok. 375 000zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie z uwagami

4. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów ul. Placowa – ul. Placowa (rondo Dmowskiego) wraz z wyznaczeniem wzdłuż niego przejścia dla pieszych – negatywnie. Uzasadnienie: Przedstawiona lokalizacja łącznika dla rowerów na ul. Cymersa-Kwiatkowskiego stwarzałaby zagrożenie dla ruchu rowerzystów oraz pojazdów jadących w stronę ronda Dmowskiego z powodu małej widoczności na łuku zlokalizowanym przed ul. Placową.
Wniosek opiniujemy negatywnie

166. (2733) Ścieżki rowerowe – połączymy dzielnice ze śródmieściem
Lokalizacja projektu ogólnomiejski.
1. Wyznaczenie pasów dla rowerów na jezdni ulicy Struga (od ul. Kozienickiej do ul. Sportowej – z uwagi na planowaną budowę hali sportowej na ul Struga i w związku z tym planowaną zmianą organizacji ruchu realizacja powyższego projektu na chwilę obecną nie jest możliwa.
Wniosek opiniujemy negatywnie

2. Wyznaczenie pasów dla rowerów na jezdni ulicy. Lubelskiej (od. Alei Wojska Polskiego do ul. Kaszubskiej- w związku z planowaną przebudową Alei Wojska Polskiego która wiąże się ze zmianą geometrii jezdni jak i skrzyżowania oraz zmianą organizacji ruchu na chwilę obecną realizacja powyższego zadania nie jest możliwa.
Wniosek opiniujemy negatywnie

3. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów rondo Kisielewskiego – ul. Krakowska. Wybudowanie przedmiotowego łącznika wiązałoby się z utworzeniem dodatkowego wlotu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym a tym samym wymagałoby stworzenia systemu ciągów rowerowych wynikających z potencjalnego ruchu rowerzystów a w tym przypadku ruch rowerzystów na ul. Krakowskiej jest zerowy z uwagi na jezdnię o nawierzchni brukowej. Rowerzyści korzystają z alternatywnej drogi (po jezdni asfaltowej) jaką jest ul. Podwalna oznakowana tabliczkami T-22 gdzie możliwy jest lewoskręt z ul. Podwalnej w ul. Narutowicza jak i drugą alternatywną drogą jest ul. Limanowskiego. Dodatkowy wlot na skrzyżowaniu naraża rowerzystów na niebezpieczeństwo-dzieci do lat 16, osoby starsze niedowidząc i niedosłyszące narażone są na wypadki w szczególności ze względu na brak rozwagi lub spowolnioną reakcję. Wybudowanie łącznika byłoby pożądane w przypadku dostosowania rozkładu ruchu rowerowego o dużym natężeniu do dużego natężenia ruchu samochodowego gdzie zapewnione byłyby wymogi widoczności i prostopadłości przeprowadzenia drogi rowerowej przez jezdnię oraz byłby zorganizowany manewr do skrętu w lewo „bezpieczny” dla wszystkich użytkowników jezdni a w tym przypadku nie są spełnione w/w wymagania.
Wniosek opiniujemy negatywnie

4. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów ul. Czachowskiego- ul. Batorego. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną o wydzielenie faz dla rowerów oraz zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także zmienić program sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. W jednym opracowanie dokumentacji projektowej a w następnym realizacja. Koszt realizacji zadania około 80 000 zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie

5. Wyznaczenie kontra ruchu na ulicach: Gagarina, Grenadierów, pi. Jagielloński, Kochanowskiego, Średnia (za pomocą tabliczek T-22 oraz znaku P-27) – na ul. Gagarina i Grenadierów wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu nie jest możliwe z uwagi na istniejące łuki które znacznie ograniczają widoczność powodując zagrożenie bezpieczeństwa ruchu rowerzystom, pi. Jagielloński MZDiK informuję iż na chwilę obecną nie jest możliwe wprowadzenie przedmiotowych zmian z uwagi na planowaną przebudowę Placu Jagiellońskiego, ul. Kochanowskiego – z uwagi na istniejące miejsca parkingowe dla samochodów brak jest możliwości wyznaczenia kontra pasa dla rowerów (brak parametrów normatywnych), ul. Średnia- z uwagi na alternatywną drogę dla rowerów w postaci kontra pasa wyznaczonego na ul. Kaszubskiej i Górnej na wysokości ul. Średniej oraz wiązałoby się to z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Słowackiego/Średnia wraz z geometrią w/w skrzyżowania.
Wniosek opiniujemy negatywnie

6. Likwidacja przycisków przy wszystkich przejazdach rowerowych poprzez sprzężenie sygnalizatorów dla rowerzystów z detekcją niekolizyjnych strumieni ruchu ogólnego – wprowadzenie powyższych zmian wygeneruje zbyt duże koszty związane ze zmianą programu pracy sygnalizacji świetlnej. Ponadto złożony proces (opracowanie dokumentacji) jaki obejmowałby powyższe zadanie przełożyłby się na co najmniej 2 lata. MZDiK sukcesywnie wprowadza przy nowo wbudowanych sygnalizacjach świetlnych automatyczną detekcje rowerzystów zgodnie z przepisami.
Wniosek opiniujemy negatywnie

194. (2826) Nowe przejście przy Galerii Słonecznej oraz bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca
1. Odbudowa 4 przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów po zachodniej stronie skrzyżowania Struga/ Chrobrego/ Pileckiego. Budowa przedmiotowego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów wiązałoby się z koniecznością przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych praż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, dla ścieżek rowerowych należy zapewnić bezkolizyjny przejazd rowerowy, co wiązałoby się z koniecznością zmiany sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Struga-Pileckiego – Chrobrego oraz zmian w koordynacji sygnalizacji Malczewskiego/Wernera oraz Struga/Pileckiego. Wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wywołać utrudnienia w ruchu pojazdów w godzinach największego natężenia ruchu na wymienionych ulicach. Ponad to, w obrębie planowanego przejścia nie występuje żadna infrastruktura rowerowa. Do przejścia na drugą stronę we wskazanym miejscu służy wybudowana kładka prowadząca do Galerii Słonecznej. Należy zauważyć, że wzdłuż ul. Struga jest skoncentrowana linia obsługi komunikacji zbiorowej do skrętu w lewo w ul. Chrobrego. Wydłużenie potoku pojazdów spowoduje utrudnienia przy włączeniu autobusów z zatoki przystankowej na lewy pas ruchu. W przyszłości należałoby połączyć ścieżkę rowerową biegnącą przy „Aquaparku”, co wiązałoby się ze zmianą geometrii drogi do ul. Zegara Słonecznego oraz zmianą programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Chrobrego/Czysta. Ponad to, planowana jest również przebudowa Placu Jagiellońskiego, w ramach której mają zostać wykonane projekty zmian drogowych na tym obszarze. Dopiero po wdrożeniu wyżej wymienionych projektów możliwe będzie rozważanie założeń przedstawionych w projekcie. Szacowany koszt: ok. 400 000 zł.
Wniosek opiniujemy negatywnie

2. Budowa asfaltowej drogi dla rowerów od dworca kolejowego (ul. Prażmowskiego) do łącznika rowerowego Waryńskiego – Prusa. Przy pomniku Żołnierzy WiN-u oraz pomiędzy dawną halą RZO a blokiem Waryńskiego 2A wraz z łącznikiem do ul. Traugutta przy bloku Traugutta 2/4. Tutejszy Zarząd opiniuję pozytywnie projekt budowy drogi asfaltowej dla rowerów, jednak przedstawiony we wniosku przebieg drogi wkracza w granicę działek prywatnych: nr 54/8 (przy ul. Waryńskiego), oraz działki nr 59/5 (róg ulic Traugutta i Prażmowskiego). Tutejszy Zarząd proponuje zatem poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż bloków: Waryńskiego 2a, 2b, 4a, a następnie poprowadzić ją na ulicę Traugutta (na wysokości ul. Planty) do przejścia na ul. Prażmowskiego. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną na ul. Prażmowskiego poprzez zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także wymianę sterownika sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponad to należy uzyskać zgodę na wprowadzenie ruchu rowerowego na teren Poczty Polskiej. Szacowany koszt: ok. 170 000zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie z uwagami

3. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów rondo Kisielewskiego – ul. Krakowska.
Wydzielone pasy ruchu dla poszczególnych relacji przed rondem na ul. Narutowicza (na wysokości ul. Krakowskiej) oraz bliskość ronda stwarzałby dodatkowe niebezpieczeństwo ruchu dla rowerzystów w chwili kiedy rowerzysta chciałby skorzystać z przedmiotowego łącznika (przekroczenie przepisowej linii ciągłej). Ponadto istnieje alternatywna droga ruchu dla rowerów ul. Podwalna z tabliczkami T-22 gdzie możliwy jest lewoskręt z ul. Podwalnej w ul. Narutowicza jak i drugą alternatywną drogą jest ul. Limanowskiego. W związku z powyższym tut. Zarząd uważa powyższe rozwiązanie bezpodstawne.
Wniosek opiniujemy negatywnie

4. Budowa asfaltowego łącznika dla rowerów ul. Czachowskiego – ul. Batorego – pozytywnie. W związku z realizacją zadania należy rozbudować istniejącą sygnalizację świetlną o wydzielenie faz dla rowerów oraz zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych dla rowerów, detektorów a także zmienić program sygnalizacji co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Szacowany koszt: ok. 80 000 zł.
Wniosek opiniujemy pozytywnie

Radom. Czy budżet obywatelski jest jeszcze obywatelski?

Pielgrzymka rowerowa Radom – Jasna Góra

W imieniu …

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału!

VIII Radomska Pielgrzymka Rowerowa
Radom – Jasna Góra
6 – 9 lipca 2016

Organizator, zapisy:
Maciej Kopyt, tel.: 785 068 312

Trasa (210 km):
Radom – Wierzbica – Skarżysko-Kamienna – Kielce – Sitkówka-Nowiny (nocleg) – Małogoszcz – Secemin (nocleg) – Częstochowa – Jasna Góra (nocleg)

Powrót we własnym zakresie (np. pociąg) lub z grupą rowerową – jazda ciągła bez noclegów.

Patronat:
Bractwo Rowerowe

Regulamin, kupon zgłoszeniowy >>>
Trasa pielgrzymki na mapach Google >>>

Radom Jasna Góra. Pielgrzymka rowerowa

Droga dla rowerów do Siczek?!

Co jakiś czas na …

Co jakiś czas na naszą skrzynkę trafiają Wasze zdjęcia z ul. Kozienickiej pokazujące jak wygląda „droga dla rowerów” z Radomia do Siczek. Ponieważ ten twór nie zasługuje na to jak został oznakowany a ponadto wprowadza rowerzystów w błąd napisaliśmy w tej sprawie pismo do MZDiK:

W związku z niespełnieniem warunków Rozporządzenia Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 w zakresie nawierzchni prosimy o zdjęcie:
 • tablicy ustawionej na ul. Kozienickiej wskazującą kierunek do drogi dla rowerów do Siczek;
 • znaku C-13 ustawionego przy gruntowej ścieżce zaczynającej się na ul. Kozienickiej;
 • znaku C-13 i C-13a ustawionego przy gruntowej ścieżce w okolicach skrzyżowaniu Daleka / Magazynowa / Chorzowska.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dopuszcza dwie konstrukcje nawierzchni tras rowerowych:
 1. 3 cm warstwy ścieralnej z asfaltu lanego lub piaskowego na 10 cm podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
 2. warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm na 5 cm warstwie piasku średnio- lub drobnoziarnistego.

Odpowiedź jaką uzyskaliśmy od MZDiK wprawiła nas, delikatnie pisząc, w osłupienie:

W odpowiedzi na pismo dotyczące zdjęcia oznakowania C-13 na ul. Kozienickiej i Chorzowskiej, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że oznakowanie zostało zastosowane jako informacja dla rowerzystów o tym, że jest to fragment szlaku rowerowego. Zacytowane w piśmie rozporządzenie mówi jedynie o zalecanych konstrukcjach dróg dla rowerów. Nie są to jedyne dopuszczalne rozwiązania. Dlatego MZDiK nie przychyla się do pisma i oznakowanie nie zostanie usunięte.

Rok z kontraruchem

Minął rok od kiedy, …

Minął rok od kiedy, dzięki projektowi Bractwa Rowerowego złożonego do budżetu obywatelskiego, na wszystkich ulicach jednokierunkowych w Radomiu rowerzyści mogą poruszać się w obu kierunkach. Wiele osób obawiało się kontraruchu, zarzucając, że po wprowadzeniu takiego rozwiązania wzrośnie liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów. Dzięki uprzejmości Komendy Głównej Policji, która udostępniła bazę danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji sprawdziliśmy czy te obawy były słuszne. Przeanalizowaliśmy 93 zdarzenia, w których brali udział rowerzyści na terenie miasta w roku 2015. Okazuje się, że żadne z nich nie miało miejsca na ulicach z obowiązującym kontraruchem rowerowym. Jest bezpiecznie! Ruch „pod prąd” ulic jednokierunkowych skraca drogę, promuje rower i poprawia bezpieczeństwo. Pozwala ominąć niebezpieczne trasy i skrzyżowania oraz gwarantuje wzajemną widoczność kierowcy i rowerzysty. W Radomiu mamy w sumie 52 ulice z kontraruchem, na 10 z nich wyznaczono kontrapas, na pozostałych ograniczono się jedynie do umieszczenia pod znakami tabliczek „Nie dotyczy rowerów”.

Radom. Rok kontraruchu bez wypaków

Jazda z miasta! Rowerami do Królewskich Źródeł

Rezerwat Królewskie …

Rezerwat Królewskie Źródła to cel najbliższej „Jazdy z miasta!” zaplanowanej na 19 czerwca. Na wyprawę najdłuższą i najbardziej wymagającą w naszym cyklu, ale i szczególnie urokliwą, zapraszają Salon Rowerowy „Rodex”, „Gazeta Wyborcza” i Bractwo Rowerowe.

Królewskie Źródła dzieli od Radomia dystans ponad 30 km. Kto chce wziąć udział w „Jeździe” do tego pięknego miejsca, musi mieć świadomość odległości, jaką pokonamy – w obie strony będzie to ponad 70 km.

Spotykamy się o godz. 10 w pobliżu Dąbrowy Kozłowskiej. By dotrzeć na miejsce zbiórki, trzeba się dostać na ul. Zbrowskiego i minąć skrzyżowanie z Żółkiewskiego (ze światłami), dalej jechać ul. Energetyków i skręcić w prawo w Starą Wolę Gołębiowską. Starą Wolą dotrzemy aż do skrzyżowania z ul. Potkańskiego, gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego doprowadzi nas do granic miasta – mostu na Pacynce. Zaraz za mostem jest lekki podjazd, a za nim skrzyżowanie z drogą asfaltową. Skręcamy na nim w prawo. I to miejsce naszego spotykania. Czekamy kwadrans, o godz. 10.15 ruszamy.

Asfaltową drogą dojedziemy do szutru prowadzącego do otuliny Puszczy Kozienickiej. Doprowadzi nas do zielonego szlaku pieszego. Ten wyznaczy nam marszrutę aż do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku. Następnie przetniemy trasę Radom – Kozienice i przez Kolonkę żółtym szlakiem rowerowym dotrzemy do Mysich Górek. Po pokonaniu wzniesienia przedostaniemy się do asfaltowej, rzadko uczęszczanej drogi Adolfin – Sokoły. W Sokołach odpoczynek. Potem szutrem przy ogródkach działkowych dotrzemy do Pionek. Ulicą Partyzantów pojedziemy w pobliże byłego skansenu kolejki wąskotorowej. Tam przesiadka na czarny szlak rowerowy prowadzący do samych Królewskich Źródeł.

Ze względu na dystans odradzamy zabieranie na wyprawę dzieci. Odradzamy także jazdę na rowerach bez przerzutek.

Przypominamy, by wziąć na wyprawę przynajmniej jeden bidon z sokiem, napojem izotonicznym lub niegazowaną wodą mineralną. Każdy obowiązkowo powinien mieć łatki albo zapasową dętkę i pompkę.

Na polanie przed rezerwatem jak zwykle ognisko i upominki od sponsora – Salonu Rowerowego „Rodex”. Poczęstunek mamy dzięki firmie Albo sp. z o.o., drewno na ognisko – dzięki nadleśnictwu Kozienice. Na trasie będą nas wspierać cykliści z klubu Orkan przy radomskim PTTK.

Jak zgłosić swoje uczestnictwo w wycieczce? Na numer 7255 trzeba wysłać SMS o treści RAD(kropka)JAZDA(kropka)imię i nazwisko, np. RAD.JAZDA.Jan Kowalski. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Po wysłaniu wiadomości otrzymacie Państwo SMS zwrotny. Należy go zachować do kontroli podczas wydawania posiłków na mecie. Koniecznie więc zabierzcie na „Jazdę” telefon komórkowy. Wysłanie jednego SMS-a uprawnia do skorzystania przez jedną osobę z wycieczki i poczęstunku. Można jednak z tego samego numeru telefonu zarejestrować na „Jazdę” np. kilku członków rodziny czy kilku znajomych. Na SMS-owe zgłoszenia czekamy do piątku 17 czerwca do północy.

Powrót z wycieczki na własną rękę.

„Jazda z miasta!” nie odbędzie się, jeżeli będzie padał deszcz. Przełożymy ją o tydzień, na 26 czerwca.

A kolejna „Jazda z miasta!” – tym razem lekka, łatwa i przyjemna – 24 lipca do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Radom. Jazda z miasta!

Park Planty. Zbliża się remont

Wielkimi krokami …

Wielkimi krokami zbliża się długo oczekiwany remont parku Planty, dzięki przesunięciom pieniędzy w budżecie miasta w tym roku zostanie wyremontowana główna aleja. Nie mogliśmy nie wykorzystać takiej okazji do zaproponowania kilku zmian ułatwiających korzystanie z tego parku. Poniżej pismo wysłane do Urzędu Miejskiego i MZDiK.

W nawiązaniu do planów dotyczących remontu parku Planty zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w projekcie poniższych uwag:

 1. Wykonanie głównej alei parkowej z masy bitumicznej – taka nawierzchnia pozwoli na wygodne korzystanie z rolek, deskorolek, hulajnóg oraz rowerów najmłodszym użytkownikom parku;
 2. Zachowanie ciągłość nawierzchni głównej alei parkowej na przecięciu z łącznikiem ulicy Chałubińskiego oraz na przecięciu z dojściem na stadion MOSiR na przedłużeniu ul. Wicherka – takie rozwiązanie nadaje optycznie priorytet alei oraz ułatwi jazdę na rolkach, deskorolkach i hulajnogach;

  Radom. Park Planty

  Radom. Park Planty

 3. Wykonanie wyniesionego chodnika na przecięciu z ulicą Broni w osi głównej alei – rozwiązanie nada priorytet pieszym korzystającym z parku oraz ułatwi pokonanie ulicy;

  Radom. Park Planty

 4. W razie pozyskania dodatkowych środków wnosimy o rozszerzenie projektu o remont oświetlania w bocznej alejce wraz z przeniesieniem latarni ustawionych wzdłuż ogrodzenia przedszkola i Urzędu Marszałkowskiego poza chodnik – dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco zwiększy się powierzchnia użytkowa chodnika;
 5. Przeniesienie przejścia znajdującego się obecnie po północnej stronie skrzyżowania Kościuszki / Planty w oś głównej alei parkowej wraz z jego wyniesieniem – rozwiązanie pozwoli na bezpieczne korzystanie spacerującym, rodzicom z dziećmi oraz biegaczom z obu części parku. Postulat jest zbieżny z płynącymi do naszego stowarzyszenia wnioskami mieszkańców dotyczącymi włączenie ul. Kościuszki do  strefy Tempo 30. Wraz z oddaniem wiaduktu na ul. Młodzianowskiej należy dążyć do zmniejszenia natężenie ruchu tranzytowego na ul. Kościuszki przez co poprawi się komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

  Radom. Park Planty