Drogą rowerową wzdłuż Mlecznej?

W związku z …

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej – Aleksandrowicza – etap I”, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity ze zm.) wnieśliśmy następujące uwagi:

  • w Dziale III „Ustalenia szczegółowe” tekstu projektu planu miejscowego, w § 30 dla terenów lasów oznaczonych symbolami planu ZL1, ZL2 zostały wyznaczone funkcje podstawowe, uzupełniające i dopuszczalne. W ramach funkcji dopuszczalnych zostały wyznaczone „sport i rekreacja, w tym ciągi piesze i/lub rowerowe”. Jak widać z rysunku planu istniejące kompleksy leśne otoczone są użytkami rolnymi. Aby móc realizować wyznaczone funkcje dopuszczalne, należy do tych kompleksów leśnych dojść lub dojechać rowerem. Ustalenia szczegółowe dotyczące obszarów rolnych w § 29 dotyczących poszczególnych funkcji, w żadnej z nich (podstawowej, uzupełniającej i dopuszczalnej) nie przewidują ciągów pieszych i rowerowych. Dlatego wnosimy o wyznaczenie w przeznaczeniu dopuszczalnym realizację ciągów pieszych i rowerowych. 
  • wnosimy także o przewidzenie w projekcie planu miejscowego możliwości realizacji asfaltowej trasy rowerowej wzdłuż rzeki Mlecznej od ul. Mieszka I do ul. Warszawskiej (w przyszłości dalej w kierunku śródmieścia) wraz z łącznikiem rowerowym na linii ulica Królowej Jadwigi – most na ulicy Warszawskiej. Postulat zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, Rys. 2/7 Układ ścieżek rowerowych.
  • wnosimy także o przewidzenie w projekcie planu miejscowego przejazdów rowerowych pod mostami (w świetle konstrukcji) dla tras rowerowych wzdłuż rzeki Mlecznej wraz ze zjazdami z poprzecznych ciągów komunikacyjnych na trasę rowerową. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch rowerowy będzie bezkolizyjny w stosunku do samochodowego. Rowerzyści nie będą również zmuszeni do pokonywania różnic wysokości pomiędzy trasą rowerową a jezdnią. 

Przypominamy jednocześnie, że stosownie do przepisów art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Ponieważ realizacja ciągów pieszych i rowerowych lub pieszo-rowerowych będzie wymagała na fragmentach poszczególnych obszarów wykupu gruntów, niezbędnym staje się wyznaczenie zgodnie z ustawą linii rozgraniczenia tych ciągów. Na znacznym obszarze planu ciągi rowerowo-piesze mogą być wyznaczone śladem istniejących dróg polnych. Sama realizacja tych ciągów może się odbyć z wykorzystaniem środków unijnych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, Rys. 2/7 Układ ścieżek rowerowych. wnosimy także o przewidzenie w projekcie planu miejscowego przejazdów r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *