Z Iłży za Wisłę. Będzie trasa dla rowerów!

Zarząd Dróg …

Zarząd Dróg Wojewódzkich pozytywnie odpowiedział na nasze pismo (zobacz >>>) dotyczące zarówno planów budowy drogi rowerowej Iłża – Lipsko – most na Wiśle jak i naszego uczestnictwa w pracach projektowych. Poniżej treść odpowiedzi:

Dotyczy: ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Lipska do Iłży.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2015 r. w sprawie jw., Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że zgodnie z dotychczasowymi zamierzeniami, droga wojewódzka nr 747 na odcinku od Iłży do Lipska będzie wybudowana w nowym przebiegu, z niewielkim wykorzystaniem istniejącego przebiegu tejże drogi. W ramach przygotowania tej inwestycji w 2010 r. została opracowana stosowna koncepcja programowo-przestrzenna. Dla rozwiązań i przebiegu drogi wskazanego w tejże koncepcji, Wójt Gminy Rzeczniów wydał w 2011 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie na podstawie ww. koncepcji i decyzji zlecone będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej, wykonawczej i przetargowej) wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na mocy której zatwierdzony zostanie projekt budowlany, wydane pozwolenie na budowę oraz na własność województwa mazowieckiego przejdą grunty niezbędne do realizacji tejże inwestycji. Tym samym rozwiązania przyjęte w ww. koncepcji stanowią podstawę do dalszych prac projektowych i nie powinny ulegać istotnym modyfikacjom.

W ww. koncepcji przewidziano, iż ruch rowerowy w ciągu DW 747 będzie odbywał się głównie poprzez drogi serwisowe. Na kilku odcinkach w obrębie których nie przewidziano dróg serwisowych, zaprojektowano drogi dla rowerów. Ww. rozwiązania pozwalają na zapewnienie ciągłości ruchu rowerowego na ok. 90% długości projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747.

Odnosząc się do Państwa prośby o możliwość zapoznania się w toku prac projektowych z dokumentacją projektową, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie co do zasady nie widzi przeciwwskazań odnośnie powyższego. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac projektowych. Przewidujemy, iż umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pod koniec IV kwartału br., w związku z czym prosimy o ponowny kontakt lub stosowny wniosek pod koniec I kwartału 2016 r. Sądzimy, iż w tym terminie wykonawca prac projektowych będzie w stanie udostępnić Państwu opracowanie projektowe w fazie projektu budowlanego.

Droga dla rowerów na moście w miejscowości Kamień.Droga dla rowerów na moście w miejscowości Kamień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *