Uwagi do projektu budowy ulicy Młodzianowskiej

Na stronie MZDiK …

Na stronie MZDiK ukazało się obwieszczenie o możliwości składania uwag do projektu ulicy Młodzianowskiej (zobacz >>>). Poniżej przedstawiamy uwagi Bractwa Rowerowego przesłane do zarządu dróg. Uwagi dotyczą ruchu pieszego i rowerowego oraz komunikacji miejskiej.

Dotyczy planów projektowych ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Orzechowej do ulicy Godowskiej

I postulat
Uważamy, że drogi dla rowerów powinny zostać wytyczone jako pasy rowerowe w jezdni. Rozwiązaniu takiemu sprzyja przyszła klasa ulicy (Z). Umożliwi to obsługę wszystkich relacji rowerem oraz, wbrew pozorom, poprawi bezpieczeństwo poprzez polepszenie widoczności kierowca – rowerzysta. Większość zdarzeń drogowych ma miejsce na skrzyżowaniach, usuwanie rowerzystów na wydzieloną drogę dla rowerów (częstokroć usytuowaną za pasem zieleni i chodnikiem) utrudnia wzajemną obserwację i jest przyczyną wypadków. Proponujemy, aby pasy rowerowe był wyniesione około 3-4 cm ponad poziom jezdni.

II postulat
Jeśli nie będzie możliwe spełnienie I postulatu, wnosimy, aby zarówno drogi dla rowerów, jak  chodniki były usytuowane po obu stronach ulic. Z przedstawionej koncepcji wynika, że pozwalają na to warunki terenowe. Pojawiające się głosy, że nie stać nas na takie rozwiązanie są błędne – cała inwestycja będzie kosztować kilkadziesiąt mln złotych. Budowa chodników, jak i wydzielonej asfaltowej drogi rowerowej stanowią ułamek procenta kosztów. Jeśli chcemy rzeczywiście obniżyć koszty, to proponujemy zmniejszenie szerokości pasów ruchu w jezdni oraz zrezygnowanie z budowy kosztownej sygnalizacji na skrzyżowaniu Jana Pawła II / Młodzianowska na rzecz skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Uwagi szczegółowe do wariantu MZDiK
1. Jesteśmy przeciwni podwyższeniu prędkości na nowej ulicy Młodzianowskiej do 70 km/h z uwagi na przebieg w pobliżu gęstej zabudowy wielorodzinnej. Proponowane ekrany dzwiękochłonne (dźwiękoszczelne) nie tylko nie rozwiążą problemu nadmiernego hałasu, ale w rejonach skrzyżowań (gdzie ich nie będzie) mogą doprowadzić do efektu studni. W konsekwencji takie rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia hałasu. Najlepszą metodą walki z hałasem jest ograniczenie prędkości wraz zastosowanie tzw. „cichego asfaltu”. Ponadto podwyższenie prędkości na długości 2 km na drodze z dwoma skrzyżowaniami wydaje się bezcelowe. Takie rozwiązanie nie przyspieszy w żaden sposób pokonania relacji Godów – centrum miasta.

2. Proponujemy zaślepienie ulicy Orzechowej dla samochodów. Dojazd do budynków położonych przy tej ulicy będzie zapewniony przez starą ulicę Młodzianowską. Sprzeciwiamy się również umożliwieniu tranzytu samochodowego (nawet małego) zarówno w tym miejscu, jak i w ulicach Lipskiej, Cisowej oraz Czackiego czy poprzez nowy dojazd do ulicy PCK. Takie rozwiązania spowodują rozcięcie spójnej przestrzeni osiedlowej (zielonej). Jednocześnie zwiększą ruch pojazdów silnikowych tuż pod oknami mieszkań. Już obecnie mieszkańcy Ustronia sprzeciwiają się negatywnym zmianom, które umożliwiły przejazd i parkowanie pod blokami. Takie stanowiska były przedstawiane m.in. na spotkaniach z dyrekcją MZDiK, policją oraz władzami spółdzielni, które odbywały się w roku 2009 w Szkole Podstawowej nr 9.

3. Wydzielone prawoskręty na skrzyżowaniu Jana Pawła II / Młodzianowska w znaczący sposób pogorszą bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów przez zwiększenie liczby punktów kolizji. Proponujemy w tym miejscu budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Ruch rowerowy odbywałby się na zasadach ogólnych – przy założeniu wprowadzenia pasów rowerowych w jezdni.

Jeśli wybrano by wariant skrzyżowania z sygnalizacją świetlną to wnosimy o uwzględnienie poniższych uwag:

  • na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną nie należy stosować sygnalizatora S-2 dopuszczającego warunkowy skręt w prawo („zielonej strzałki”) dla samochodów na wlotach przecinanych przejazdami dla rowerzystów;
  • niedopuszczalnym jest  nadawanie przez sygnalizator sygnału czerwonego dla pieszych
  • i rowerzystów w momencie, gdy sygnał zielony mają samochody poruszające się w tym samym kierunku po jezdni. Z takim przypadkiem mamy do czynienia na ul. Kozienickiej. Rozwiązanie to dyskryminuje pieszych i rowerzystów zmuszając ich zawsze do oczekiwania na sygnał zielony;
  • niewskazane jest zastosowanie skrzyżowania z wydzielonymi prawoskrętami oddzielonymi wyspą pośrednią;
  • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach powinna być zapewniona automatyczna detekcja rowerzystów. Wnosimy o montaż detektorów, ewentualnie sprzężenie sygnalizatorów dla rowerzystów z detekcją niekolizyjnych strumieni ruchu ogólnego.

4. Nie do przyjęcia jest brak przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na niektórych wlotach skrzyżowania Młodzianowska / Jana Pawła II. Taka propozycja dziwi tym bardziej, że proponują Państwo budowę w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Ponadto skrzyżowanie to będzie jednym z bardziej obciążonych ruchem pieszym w jego pobliżu znajduje się m.in. kościół, szkoła czy boisko orlik. Wnosimy o wprowadzenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na każdym wlocie skrzyżowania.

5. Brak chodnika po południowej stronie nowej ulicy Młodzianowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Jana Pawła II i Młodzianowskiej oraz wzdłuż ulicy Jana Pawła II do skrzyżowania Jana Pawła II / Południowa. Chodnik jest tam niezbędny z przyczyn jak w punkcie 4.

6. Promienie łuków jezdni na niektórych skrzyżowaniu o wartości 20-25 m są zdecydowanie za duże. Tym bardziej, że prowadzą do nich wydzielone pasy nie ograniczające przepustowości jadącym na wprost. Takie rozwiązanie zachęca do rozwijania nadmiernych prędkości, co jest szczególnie niepożądane w miejscach skrzyżowań z ruchem pieszym i rowerowym. Proponujemy promienie łuków o wartości 10 m – tak jak projektuje się na skrzyżowaniu Młodzianowska / Godowska.

7. Na chodnikach proponujemy zastosowanie zamiast kostki brukowej dużych płyt chodnikowych. Rozwiązanie takie jest dogodniejsze dla pieszych w szczególności poruszających się z wózkami dziecięcymi.

8. Na długości około 2 km droga dla rowerów dwukrotnie zmienia stronę jezdni. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne ze względu na sprawność ruchu rowerowego, a przede wszystkim z uwagi na jego bezpieczeństwo. Ponadto rowerzysta jadący na wprost zmuszany do zmiany strony ulicy wybierze poruszanie się jezdnią. Taki przypadek ma miejsce na ulicy Chrobrego przy Galerii Słonecznej. Ponieważ wybudowana ulica będzie drogą klasy Z, proponujemy pasy w jezdni o szerokości 2,75 m. Tym samym zyskamy miejsce na odpowiednie poprowadzenie dróg dla rowerów.

9. Wnosimy o likwidację niepotrzebnego odgięcia drogi dla rowerów po południowej stronie skrzyżowania Jana Pawła II / Młodzianowska. Należy określić, który kierunek ruchu rowerowego jest priorytetowy i temu nadać przebieg bez zbędnych odgięć.

10. „Falowanie” drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II do tunelu w rejonie ulicy Orzechowej. Należy dążyć do w miarę prostolinijnego przebiegu tras rowerowych, tak samo jak ma to miejsce w przypadku jezdni powszechnego użytku.

11. Zbyt małe promienie łuków na drodze dla rowerów przy wjeździe do tunelu przy ulicy Orzechowej. Proponujemy promienie łuków o wartości 10 metrów.

12. Skrzyżowanie Armii Ludowej / Młodzianowskiej. Zaproponowano skrajnie niebezpieczne rozwiązanie przebiegu chodników i dróg dla rowerów. Zamiast 2 punktów kolizji mamy 4. Wnosimy o dodanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów również po stronie północnej skrzyżowania.

13. Przy skrzyżowaniu Młodzianowska / Godowska brak drugiego podłączenia drogi dla rowerów do jezdni obsługującej posesje.

14. Brak zatok przystankowych Nowomłodzianowska / Cisowa. Założono, iż wszystkie autobusy komunikacji miejskiej będą jeździć po dotychczasowej trasie i korzystać z obecnych przystanków Młodzianowska / Cisowa (stąd zaprojektowany lewoskręt z nowej ulicy Młodzianowskiej w ulicę Młodzianowską tylko dla autobusów). Jest to rozwiązanie nieoptymalne. Autobusy bowiem na obecnej trasie obsługując ten przystanek pokonują tylko jedno skrzyżowanie tj. Jana Pawła II / Młodzianowska, a po przebudowie będą musiały pokonać aż trzy – Jana Pawła II / Nowomłodzianowska, Jana Pawła II / Młodzianowska i Młodzianowska / Nowomłodzianowska, co znacznie wydłuży czas przejazdu. Proponujemy zatem utworzyć nowy przystanek Nowomłodzianowska / Cisowa. Pozwoli to na docelowe skrócenie i przyspieszenie tras komunikacji miejskiej (autobusy pojadą tylko przez jedno skrzyżowanie), przy jednoczesnym zachowaniu dostępności komunikacji zbiorowej dla tego rejonu. Oddalenie proponowanego przystanku od Młodzianowskiej / Cisowej to ok. 100 metrów, z dogodnym dojściem, oraz projektowanym przejściem dla pieszych.

Propozycja lokalizacji zatok (na obecnie projektowanych trawnikach):

  • po stronie wschodniej zatokę otwartą jednostronnie i przechodzącą w prawoskręt do ulicy Jana Pawła II, w którą skręcają wszystkie linie z tego rejonu. Likwiduje to jednocześnie konieczność faktycznego włączania się do ruchu;
  • po stronie zachodniej proponujemy zatokę półotwartą od strony najazdowej wraz z możliwą likwidacją wylotu ulicy Młodzianowskiej w Nowomłodzianowską oraz likwidacją lewoskrętu dla autobusów z Nowomłodzianowskiej w Młodzianowską.

Jednocześnie proponujemy w to miejsce (likwidacji połączenia Młodzianowskiej i Nowomłodzianowskiej) rozważenie otwarcia przejazdu w relacji Gajowa – Armii Ludowej tylko dla autobusów, co umożliwi ewentualną pełną obsługę relacji dla komunikacji zbiorowej w tym rejonie i jej pełniejszą dostępność (wprowadzenie dla którejś z linii relacji Jana Pawła II – Południowa – Wiejska – Gajowa – Armii Ludowej). Uniemożliwienie przejazdu samochodom osobowym może odbyć się np. za pomocą automatycznych słupków blokadowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *