Przyciśnięci do muru czyli nielegalne parkowanie na ul. Struga

Od wielu lat na ul. Struga i inych ulicach [zobacz>>][zobacz>>][zobacz>>] piesi muszą przeciskać się między zaparkowanymi na chodniku samochodami. Niestety MZDiK woli utrzymywać fikcję i przerzucać odpowiedzialność na Straż Miejską.

Tak wyglądało to miejsce w 2008 roku:

Radom, ul. Struga

A tak obecnie:

Radom, ul. Struga

Chodzi o odcinek między ul. Miłą i 25-go Czerwca a w szczególności chodnik, na którym kierowcy upodobali sobie do parkowania. I to pomimo stojącego znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się i postoju”. Co więcej wyznaczony jest między chodnikiem a jezdnią pas zieleni, a parkowanie dozwolone jest przecież równolegle do jezdni oraz przy jej krawędzi. Samochody niestety rozjeździły już trawnik, po którym zostało błoto.

Wobec powyższego został złożony do MZDiK wniosek o montaż słupków lub innych urządzeń uniemożliwiających nieprawidłowe parkowanie. Oto otrzymana odpowiedź:

„W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 18.04.2011r. dotyczące montażu słupków U-12c w ciągu ulicy Struga na odcinku od ulicy Miłej do ulicy 25-go Czerwca oraz wzdłuż zatoki parkingowej na wysokości posesji przy ulicy Reja 3, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, zatrzymanie i postój pojazdów są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego utrudnienia, jak również zgodnie z obowiązującym oznakowaniem. Na przedmiotowym odcinku ulicy Struga obowiązują znaki B-36 oraz występują fizyczne elementy wygradzające chodnik w rejonie istniejącego przejścia dla pieszych oraz obiektu mostowego. Ponadto problem postoju po­jazdów na w/w ulicy był poruszany na spotkaniach Zespołu ds. Poprawy Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym, gdzie służby mundurowe zobowiązane zostały do wzmożenia nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i przestrzeganiem prze­pisów PORD. Natomiast sposób parkowania pojazdów na w/w zatoce przy ulicy Reja wskazany został stosownym oznakowaniem pionowym zgodnie z projek­tem stałej organizacji ruchu drogowego.

W związku z powyższym. jak również na fakt, iż nieprawidłowe parkowa­nie pojazdów nie może być rozwiązywane jedynie poprzez ustawianie fizycz­nych wygrodzeń w chodnikach, tutejszy Zarząd nie może pozytywnie ustosun­kować się do Pana prośby.

Kamil Tkaczyk”

Pieszym, a w szczególności niepełnosprawnym i rodzicom z dziećmi pozostaje dalsze przeciskanie się między świętymi krowami na chodniku. Być może kolejną reakcją zarządcy będzie postawienie znaku jak >>na ul. Dzikiej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *