Nie tylko Bractwo czyli ludzie pisma piszą

Coraz częściej na …

Coraz częściej na naszą skrzynkę pocztową trafiają kopie pism wysyłanych do urzędników. Cieszymy się z tego niezmiernie i jednocześnie zachęcamy rowerzystów do wysyłania jak największej ilości wniosków zarówno do MZDiK jak i Urzędu Miejskiego. Poniżej treść jednego z pism (zdjęcia Bractwa Rowerowego).

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
26-600 Radom

W nawiązaniu do pisma nr MZDiK-DR-III-314/12557/8873/2010 z dnia 13.01.2011 informuję, że jestem zaskoczy dbałością Zarządu Dróg o poszanowanie obowiązującego w Polsce prawa (które zresztą źle Państwo interpretują co wykażę na końcu pisma i w załączniku). Niestety poszanowanie prawa działa tylko i wyłącznie w jedną stronę – kiedy to mieszkańcy zwracają się do Państwa z wnioskami. Nie dzieje się tak w przypadku, gdy prawo naruszane jest przez pracowników MZDiK. I tak:

1. Ulica Słowackiego, 1905 Roku – brak zachowanej skrajni. Rozwiązanie niezgodne
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) Rozdział 12 – Skrajnia drogi § 54.

Skrajnia (przestrzeń wolna od wszelkiego rodzaju urządzeń czy budynków) wynosi minimum 0,2 m.

Naruszenie skrajni występuję między innymi na końcowym odcinku drogi rowerowej przy ulic Słowackiego, gdzie siatka ogrodzeniowa jest ustawiona tuż przy trasie oraz na ulicy 1905 Roku przy Radomskiej Szkole Wyższej, gdzie mur oporowy wybudowano również w skrajni.

Radom. Ulica Słowackiego, brak skrajni na drodze rowerowej.

2. Ulica Słowackiego, 1905 Roku, Główna, Chrobrego, Żółkiewskiego – przyciski przy przejazdach rowerowych. Rozwiązanie niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W załączniku nr 3 zawarto definicję detektora:

Detektor – element wykrywający ruchy poszczególnych uczestników ruchu (pojazdów lub pieszych) którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony lub automatyczny
w przypadku pieszych. Detektory dzielą się na ręczne (przyciski sterownicze) i działające samoczynnie (indukcyjne, magnetyczne, podczerwone, mikrofalowe, radarowe, laserowe, rezonansowe, radiowe, wideo, zbliżeniowe i podobne).

Z treści rozporządzenia jasno wynika, że detekcja za pomocą przycisków może być stosowana tylko w przypadku pieszych, zaś zgodnie z art. 2 ust. 47 Prawa o Ruchu Drogowym rower jest pojazdem. Czas na dostosowanie infrastruktury do przyjętego w 2003 roku przepisu minął.

Radom. Przyciski przy przejeździe rowerowym na ul. 1905 Roku

3. Ulica Słowackiego – nieprawidłowa szerokość ciągu pieszo-rowerowego. Rozwiązanie niezgodne rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa,
2) 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa,
3) 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

Na odcinku przy granicy miasta droga rowerowa została – wbrew pierwotnemu projektowi – zamieniona na ciąg pieszo-rowerowy. Niestety osoba, która zgodziła się na zamianę funkcji ścieżki zapomniała, że nie można tego zrobić samym znakiem. Trzeba również poszerzyć trasę z obecnych 1,5 metra do 2,5.

Radom. Ulica Słowackiego, niewymiarowy ciąg pieszo-rowerowy

Związku z powyższym wnoszę o niezwłoczne doprowadzenie dróg rowerowych do obowiązujących wymagań prawnych.

W nawiązaniu do uczynienia wnioskowanych przeze mnie ulic jednokierunkowych dwukierunkowymi dla rowerzystów informuję, że obowiązujący porządek prawny nie wymaga wydzielenia toru jazdy dla rowerzystów. Szczegóły w załączniku >>>. Ponownie wnioskuję o to, aby na wymienionych przeze mnie ulicach dopuścić ruch rowerowy pod prąd tak jak ma to miejsce w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu czy Bydgoszczy. W razie potrzeby proszę skontaktować się z Zarządami Dróg w wymienionych miastach w celu wymiany doświadczeń.

Proszę o szczegółową odpowiedź na każdy z moich postulatów w terminie do 30 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *